Wyszukiwanie JAWS i wyrażenia regularne

Wyszukiwanie JAWS i wyrażenia regularne

W funkcji JAWS znajdź (ang. JAWS Find) nie ma obsługi wyrażeń regularnych.
By móc wyszukiwać wyrażenia regularne, można użyć funkcji Czytanie przeglądowe (ang. Skim Reading).
Czytanie przeglądowe uruchamiamy skrótem
CTRL + INSERT + Strzałka w dół.
Okno z ustawieniami opcji do czytania przeglądowego otwieramy skrótem
CTRL + SHIFT + INSERT + Strzałka w dół.
W oknie tym można skonfigurować regułę tekstową i użyć wyrażeń regularnych.
Okno dialogowe Czytanie przeglądowe
Okno dialogowe czytania przeglądowego zostanie wyświetlone po wciśnięciu kombinacji klawiszy SHIFT+CTRL+INSERT+STRZAŁKA W DÓŁ lub po wybraniu Czytania przeglądowego z listy Menedżerów JAWS – INSERT+F2. Służy ono do definiowania sposobu, w jaki JAWS będzie przeglądać bieżący dokument. Można wybrać czytanie pierwszego zdania lub pierwszej linii każdego akapitu. Można też utworzyć reguły tekstowe do wyszukiwania linii, zdań lub akapitów, zawierających określone słowa lub zwroty. Poniżej opisano opcje dostępne w oknie Czytanie przeglądowe.

Po naciśnięciu klawiszy CTRL+INSERT+STRZAŁKA W DÓŁ, JAWS rozpocznie czytanie przeglądowe dokumentu od pozycji kursora do końca dokumentu. Jednym z bardziej przydatnych aspektów czytania przeglądowego jest jednakże możliwość utworzenia streszczenia dokumentu. By wygenerować streszczenie przy pomocy bieżących ustawień czytania przeglądowego, trzeba wcisnąć przycisk Utwórz streszczenie.

Streszczenie zostanie wyświetlone w oknie Przeglądarki wyników i będzie zawierać wszystkie fragmenty tekstu spełniającego zdefiniowane kryteria. Każdy fragment tekstu jest łączem i ma przypisany numer. By przeskoczyć do niego w dokumencie, wystarczy przejść do segmentu i wcisnąć ENTER. Streszczenie jest dostępne od razu po utworzeniu i pozostaje takim do momentu utworzenia następnego streszczenia lub zamknięcia Przeglądarki wyników, nawet jeśli użytkownik przejdzie do innego dokumentu lub programu. Ostatnio utworzone streszczenie można wyświetlić w oknie Przeglądarki wyników, wciskając ALT+TAB. Z łączy w streszczeniu można jednak korzystać tylko wówczas, gdy zostały one utworzone z poziomu aktywnego dokumentu.

Używaj typu reguły
By określić jaki tryb czytania przeglądowego będzie stosowany, trzeba wybrać jeden z poniższych przycisków opcji:

Czytaj pierwszą linię każdego akapitu – Po wciśnięciu CTRL+INSERT+DOWN ARROW, JAWS czyta pierwszą linię każdego akapitu.
Uwaga: Gdy wybrany zostanie ten przycisk opcji, pozostałe opcje w tym oknie dialogowym nie będą dostępne.

Czytaj pierwsze zdanie akapitu – Po wciśnięciu CTRL+INSERT+STRZAŁKI W DÓŁ, JAWS czyta pierwsze zdanie każdego akapitu.
Uwaga: Gdy wybrany zostanie ten przycisk opcji, pozostałe opcje w tym oknie dialogowym nie będą dostępne.

Stosuj do czytania reguły tekstowe – Po wciśnięciu CTRL+INSERT+STRZAŁKI W DÓŁ, JAWS wyszukuje tekst odpowiadający zdefiniowanej regule tekstowej. JAWS odczytuje wówczas linię, zdanie lub akapit zawierający pasujący tekst, w zależności od opcji wybranej w polu Czytana jednostka.
Stosuj do czytania reguły atrybutów i kolorów – Po wciśnięciu CTRL+INSERT+STRZAŁKI W DÓŁ, JAWS wyszukuje tekst odpowiadający wybranym kolorom tekstu i atrybutom. Zaznaczenia mogą się łączyć, tzn. jeśli wybrany zostanie pogrubiony i czerwony tekst, JAWS będzie szukał tekstu zarazem pogrubionego, jak i czerwonego. Jeśli dodany zostanie atrybut kursywa, JAWS będzie szukał wyłącznie tekstu zarazem czerwonego, pogrubionego, jak i napisanego kursywą. Tekst pozbawiony któregokolwiek z tych atrybutów będzie przez JAWS ignorowany.
Historia reguł
To pole kombi służy do tworzenia reguł czytania lub do wybierania reguł już istniejących. Reguły tekstowe są wyrażeniami logicznymi, których zadaniem jest wyszukiwanie określonego tekstu podczas czytania przeglądowego. JAWS odczytuje wówczas linię, zdanie lub akapit zawierający pasujący tekst, w zależności od opcji wybranej w polu Czytana jednostka. Jeśli podczas czytania mają być używane reguły tekstowe, trzeba zaznaczyć opcję Stosuj do czytania reguły tekstowe lub opcję Stosuj do czytania reguły atrybutów i koloru.

Gdy tworzona jest nowa reguła, z pola kombi trzeba wybrać , po czym wprowadzić odpowiedni wzorzec wyszukiwania – reguły koloru lub atrybutów czy reguły czytania jednostek tekstu. Po skonfigurowaniu reguł, by nowe reguły zostały zachowane i uruchomione, trzeba wcisnąć przycisk Uruchom czytanie przeglądowe.

jest domyślną wartością dla tego pola kombi.

Wzorzec wyszukiwania tekstu
W polu edycyjnym Reguła tekstowa trzeba wpisać wyraz lub frazę, które JAWS ma wyszukiwać podczas czytania przeglądowego. Do sprecyzowania wyszukiwania można też użyć wyrażenia regularnego. Istnieje wiele metod tworzenia tego rodzaju wyrażeń. Jeśli wyszukiwane mają być tylko jednostki tekstu zawierające kilka wyrazów, każde ze słów należy oddzielić znakami „”.*”” – kropką i gwiazdką, bez odstępów między wyrazami lub symbolami. Jako przykład niech posłuży poniższe wyrażenie do wyszukiwania jednostek tekstu zawierających słowa „”JAWS”” i „”MAGic””:

JAWS.*MAGic

Jeśli wyszukiwane mają być jednostki tekstu zawierające jakikolwiek z kilku różnych wyrazów, każde ze słów należy oddzielić znakami „”|”” – pionowa kreska bez odstępów między wyrazami lub symbolami. Jako przykład niech posłuży poniższe wyrażenie do wyszukiwania jednostek tekstu zawierających słowa „”JAWS”” i „”MAGic””:

JAWS|MAGic

Można również tworzyć bardziej zaawansowane wyrażenia. Można np. użyć poniższego wyrażenia do wyszukania jednostek tekstu zawierających dowolny rok, rozpoczynający się cyframi „”19″”:

19\d{2}\s

Wskazówka: Więcej informacji na temat tworzenia złożonych wyrażeń znajduje się w sekcji Regular Expression Language Elements w Bibliotece MSDN.

Po wpisaniu tekstu lub wyrażenia, w polu edycyjnym Nazwa reguły trzeba wpisać nazwę, po czym zapisać regułę, wciskając OK. Reguły tekstowe można wybierać z listy Reguły tekstowe.

Reguły koloru lub atrybutu
Pole edycyjne Kolor tekstu – Używamy tego pola kombi do wyboru lub wpisania określonego koloru, który pasuje do używanego tekstu. Można używać STRZAŁEK W GÓRĘ i W DÓŁ do przechodzenia po liście kolorów tekstu,
lub można wpisać kolor do pola kombi. By ułatwić wybór koloru, który ma być wpisany, JAWS korzysta z funkcji podpowiedzi. Ustawieniem domyślnym jest gwiazdka.
Pole edycyjne Kolor tła – Tego pola wyboru używamy do określenia koloru tła, wykorzystywanego przez regułę czytania przeglądowego. Można używać STRZAŁEK W GÓRĘ i W DÓŁ do przewijania kolorów tekstu
lub wpisać kolor w polu kombi. By ułatwić wybór koloru, który ma być wpisany, JAWS korzysta z funkcji podpowiedzi. Ustawieniem domyślnym jest gwiazdka.
Pola wyboru Atrybutów – Można zaznaczyć pola wyboru atrybutów, by wyszukiwać rodzaj wybranego tekstu w dokumencie lub na stronie internetowej. Każdy atrybut może być użyty w połączeniu z innym, dowolnym atrybutem. Dostępnymi atrybutami są: pogrubienie, kursywa, podkreślenie, przekreślenie, podwójne przekreślenie, indeks górny, indeks dolny, cień i zarys. Te pola wyboru są dostępne jedynie wówczas, gdy zaznaczona zostanie opcja Stosuj do czytania atrybuty i reguły koloru.
Usuń regułę
By usunąć regułę, należy zaznaczyć ją na liście Historii reguł, po czym wcisnąć przycisk Usuń regułę.

Usuń wszystkie reguły
Do usunięcia wszystkich zapisanych reguł służy przycisk Usuń wszystkie reguły.

Czytana jednostka
Pozwala wybrać, czy JAWS będzie odczytywać akapit, zdanie, czy też linię zawierającą tekst zgodny z wybraną regułą.

Stosowanie wyrażeń regularnych
Wyrażenie regularne jest typem wyszukiwania tekstu, który, by pomóc w zdefiniowaniu wzorca wyszukiwania, używa określonych znaków. Z opcji tej korzystają zazwyczaj zaawansowani użytkownicy. Nie należy zaznaczać tego pola wyboru, jeśli wykonywane ma być wyszukiwanie zwykłego tekstu. To pole wyboru nie jest domyślnie zaznaczone i jest dostępne tylko wówczas, gdy zaznaczona zostanie opcja Stosuj do czytania reguły tekstowe.

Sygnalizowanie czytania przeglądowego
Zaznaczenie tego pola wyboru sprawi, że JAWS będzie informował o pomijaniu jednostek tekstu nie pasujących do wybranej reguły tekstowej. JAWS będzie sygnalizował dźwiękiem każde pominięcie 20 jednostek.

Uruchom czytanie przeglądowe
Wciśnięcie tego przycisku spowoduje zapisanie ustawień i rozpoczęcie czytania przeglądowego od bieżącego miejsca.

Utwórz streszczenie
Przycisk ten służy do tworzenia streszczenia bieżącej strony w oknie Przeglądarki wyników. Streszczenie to zawiera cały tekst, który zostałby odczytany przy użyciu wybranych opcji po uruchomieniu czytania przeglądowego. Streszczenie jest dostępne do momentu utworzenia kolejnego streszczenia, nawet jeżeli użytkownik przejdzie do innego dokumentu lub programu.

Zamknij
Przycisk ten służy do zamykania tego okna dialogowego bez zapisania ostatnio dokonanych zmian.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *