Wielokrotna zmiana nazw plików za pomocą programu Total Commander 9.2.

Wielokrotna zmiana nazw plików za pomocą programu Total Commander 9.2.

Menadżer plików Total Commander jest bardzo popularny wśród użytkowników czytników ekranu, ponieważ oprócz wielu przydatnych narzędzi do pracy z plikami i katalogami, zapewnia dobry dostęp do technologii wspomagających.
Program możemy pobrać ze strony:
http://totalcmd.pl/pobierz

Po zainstalowaniu i uruchomieniu zostaniemy poproszeni o wykupienie licencji, ale możemy dalej używać programu wybierając odpowiednią liczbę, 1, 2 lub 3, co sam program podpowiada nam na ekranie startowym (wystarczy odczytać zawartość tego okna wciskając klawisz JAWS + B).
Aby zmienić nazwę grupy plików, najpierw należy je wybrać, naciskając klawisz spacji na wymaganych plikach lub wybierając wszystkie pliki w folderze za pomocą polecenia ctrl + A, a następnie naciśnij klawisze ctrl + M.
Otworzy się okno dialogowe „”Narzędzie wielokrotnej zamiany”” nazw plików.
Aby zmienić nazwy plików w oknie dialogowym „”Matryca Zmiany nazwy „”, używane są specjalne symbole i polecenia. Wszystkie takie znaki są ujęte w nawiasy kwadratowe.
Uwaga: wielkość liter ma tutaj znaczenie.
Na przykład polecenia [N] i [n] wykonują różne akcje.

opis okna dialogowego i podstawowych poleceń.
W oknie dialogowym „”wielokrotna Zmiana nazw „” jest wiele elementów, ale opiszemy tylko te, które są bezpośrednio odpowiedzialne za zmianę nazw.
Pole „”Nazwa””, tutaj określamy szablon nowej nazwy pliku bez rozszerzenia nazwy pliku.
Pole „”Rozszerzenie””, tutaj podajemy nazwę nowego rozszerzenia pliku.
W polu „”Szukaj””, możesz wpisać wzorzec, jaki ma być znaleziony w nazwie pliku, który należy zastąpić innym wzorcem.
W polu „”Zamień na”” można wprowadzić nowy wzorzec, jakim należy zamienić oryginalny wzorzec wprowadzony w polu „”szukaj””.
Przycisk „”Start”” rozpoczyna proces zmiany nazwy. Przed tym przyciskiem znajduje się lista, w której wyniki zmiany nazwy w formacie starej nazwy pliku -> nowa nazwa pliku są wyświetlane przed zmianą nazwy. Aby sprawdzić, czy warunki zmiany nazwy zostały poprawnie wprowadzone, przejrzyj tę listę, zanim klikniesz przycisk start. Jeśli wszystko wpisałeś poprawnie, to po symbolu -> powinny zostać wyświetlone dokładne nazwy plików, które chcesz otrzymać.

W polu „”Nazwa”” możesz wpisać znaki specjalne i polecenia, aby utworzyć nową nazwę pliku.
Omówimy główne z tych poleceń.

[N] – wskazuje nazwę starego pliku. Jeśli wpiszesz tylko [N] w polu „”Nazwa””, nowa nazwa pliku będzie taka sama jak poprzednia. Oznacza to, że polecenie [N] zastępuje całą nazwę pliku bez rozszerzenia.

[N1] – pierwszy znak starej nazwy pliku. Podobnie polecenia [N2] lub [N5] oznaczają drugi lub piąty znak w starej nazwie pliku.

[N2-5] – cztery znaki ze starej nazwy pliku od drugiego do piątego.

[N2-] – wszystkie znaki nazwy pliku, zaczynając od drugiego.

[N2,5] – pięć znaków nazwy pliku, począwszy od drugiego.

[N-5] – piąty znak od końca w nazwie pliku.

[N2–5] – znaki nazwy pliku, zaczynając od drugiego do piątego znaku od końca.

[E] – rozszerzenie nazwy pliku.
Wpisujemy tylko w polu „”Rozszerzenie”” lub w polu „”Nazwa””, jeśli konieczne jest podanie w polu nazwa rozszerzenie pliku źródłowego.

[C1 + 1: 2]
wkleja licznik rozpoczynający się od numeru 01, zwiększający się kolejno o jeden po przejściu do następnego pliku i zawsze będący liczbą dwucyfrową.
Podobnie polecenie [C1 + 2: 3] przypisuje licznik do nowej nazwy pliku składający się z trzech cyfr i krokowo rosnącego o wartość równą dwa. To znaczy 001, 003, 005 i tak dalej.
Licznik wstawia się do nowej nazwy pliku, w której umieszczasz to polecenie w polu „”Nazwa””.
Na przykład, jeśli w polu nazwa wpiszesz:
ścieżka [C1 + 1: 2]
lub tylko
ścieżka [C: 2],
nazwy wszystkich plików zaznaczonych w danym katalogu zostaną zmienione na
ścieżka 01, ścieżka 02 itd.

[F] – wszystkie wyrazy po pozycji tego polecenia w nowej nazwie zaczynają się od dużej litery. Na przykład, chcemy, aby wszystkie nazwy ścieżek w folderze po numerze zawierały słowa z pierwszymi dużymi literami.
W polu „”Nazwa”” wpisujemy
[f] [N]
i w polu „”Rozszerzenie”” wpisujemy
[E].
wtedy nowe pliki będą nazywane tak jak stare, ale każde słowo w ich nazwach zaczyna się od dużej litery.

[d] – dodaje bieżącą datę do nowej nazwy.

[t] – dodaje aktualny czas do nowej nazwy.

zamiast pełnej daty można dodać tylko rok (polecenie [Y]), dzień (polecenie [D]) lub miesiąc (polecenie [M]). Polecenie [y] wstawia rok nie w postaci czterech cyfr, ale tylko w postaci dwóch ostatnich cyfr roku.

Na tych głównych poleceniach możemy poprzestać, i przejść do konkretnych przykładów.

Przykład 1
Załóżmy, że mamy pliki w folderze z rozszerzeniem .html i chcemy zmienić rozszerzenie wszystkich tych plików na .txt, aby móc je edytować w edytorze tekstowym.
wybierz wszystkie pliki, naciśnij Control + M, wprowadź [N] w polu „”Nazwa”” i wprowadź txt w polu „”Rozszerzenie””.
sprawdź wynik na liście obok przycisku „”start”” i naciśnij ten przycisk.

Przykład 2
Załóżmy, że pobieramy audiobooka jako folder z plikami mp3, ale nazwa każdego pliku jest opisana za pomocą „” [PlTracker] „”, a my chcemy usunąć ten fragment ze wszystkich plików.
w oknie dialogowym wielokrotnej zmiany nazwy wpisz [N] w polu „”Nazwa””, wprowadź [E] w polu „”rozszerzenie””, wpisz [[] PlTracker []] w polu „”szukaj””, i pozostaw puste pole „”zamień na””.
Należy pamiętać, że symbole lewego i prawego nawiasu kwadratowego muszą być ujęte w nawiasy kwadratowe, aby nie były uważane za początek i koniec polecenia funkcyjnego.
Sprawdź wynik na liście przed przyciskiem „”start”” i naciśnij ten przycisk.
Pole wyboru „”Substytucja”” musi być odznaczone, w przeciwnym razie cała nazwa pliku zostanie zastąpiona pustą nazwą, a nie tylko potrzebną częścią.

Przykład 3
Załóżmy, że mamy folder z utworami muzycznymi, których nazwy mają postać 01 – Song1.mp3, 02 – song2.mp3 i tak dalej. Chcemy usunąć znak – a następnie spację z nazw wszystkich plików, tak aby pozostało tylko 01 Song1.mp3, 02 Song2.mp3 i tak dalej.
w polu „”Nazwa „” wpisujemy [N], w polu „” Rozszerzenie wpisujemy [E], w polu „” Znajdź „” wpisujemy „” – „” bez cudzysłowów, a pole „” Zamień na „” pozostaje puste.
Możesz pominąć pola „” Znajdź „” i „” Zamień na””, pozostawiając je puste, a w polu „”Nazwa”” wprowadź licznik i część starej nazwy pliku bez pierwszych pięciu znaków, w którym numer ścieżki zawiera myślnik i spację po nim, czyli zapisujemy:
[C1 + 1: 2] [N6-].
Ze starej nazwy pliku będzie brana tylko część zaczynająca się od szóstej litery, czyli nazwa samej ścieżki.

Przykład 4
Załóżmy, że mamy folder ze ścieżkami muzycznymi, których nazwy składają się ze słów oddzielonych symbolem _ bez spacji, ale chcemy usunąć symbol _ ze wszystkich nazw i zastąpić go spacją.
wypełniamy pola „”Nazwa”” i „”Rozszerzenie”” jak w pierwszych dwóch przykładach, w polu „”Znajdź”” wpisujemy _, a w polu „”Zamień na”” wpisujemy jedną spację. W takim przypadku liczby na początku ścieżek pozostaną niezmienione. Oznacza to, że pliki takie jak 01_song_about_love.mp3 zostaną przemianowane na 01 song about love.mp3.

Przykład 5
Załóżmy, że chcemy w folderze ze ścieżkami muzycznymi dla konkretnego albumu , po numerze każdego utworu przed nazwą utworu, dodać do każdego pliku nazwę albumu.
Załóżmy, że nasz album nazywa się „”Best of””.
w polu „”Nazwa”” wpisujemy:
[C1 + 1: 2] Best of [N3-].
Tutaj usuwamy ze starej nazwy każdego pliku pierwsze 2 znaki zawierające numer ścieżki, a my sami przypisujemy numerację.
jeśli w folderze znajduje się ponad 100 ścieżek, zamiast [C1 + 1: 2] wpisujemy [C1 + 1: 3], a zamiast [N3-] piszemy już [N4-].

Przykład 6
Załóżmy, że tworzymy dokumentację do „”Wykład pierwszy””, i chcemy mieć nazwę każdego pliku w folderze z wykładem pierwszym opatrzoną na końcu nazwy informacją, który ma być przypisany do danego roku, abyśmy wiedzieli, po wielu latach, w którym roku go napisaliśmy.
w polu „”Nazwa”” piszemy
[N] [Y]
Teraz na przykład plik „”Cele i metody.doc””, zostaną przemianowane na „”Cele i metody 2018.doc””, a plik Wniosek.doc na „”Wniosek 2012.doc””.

Przykład 7
A oto dobry przykład na wstawianie liczników.
Załóżmy, że mamy dwa foldery, w folderze „”parzysty”” są tylko skanowane strony parzyste książki, a w folderze „”nieparzyste”” są tylko zeskanowane strony nieparzyste.
Co więcej, pliki w drugim folderze są ponumerowane tak samo, jak w folderze pierwszym, Page001.jpg, Page002.jpg i tak dalej.
chcemy scalić zeskanowane strony z dwóch folderów w jeden, tak aby wszystkie strony były dokładnie w kolejności jedna po drugiej, nawet jeśli są nieparzyste.
w folderze „”nieparzyste”” wybierz wszystkie pliki, a w polu „”Nazwa”” wpisz
[N1–4] [C1 + 2: 3].
Tutaj odcinamy na końcu nazwy każdego pliku ostatnie trzy znaki z numerem pliku, ale dodajemy własny licznik, który już przypisuje tylko liczby nieparzyste.
otrzymujemy pliki Page001.jpg, Page003.jpg i tak dalej.
W folderze „”parzyste”” wybieramy także wszystkie pliki, ale ponieważ pierwsza strona parzysta to strona 2, to wpisujemy
[N1–4] [C2 + 2: 3]
w polu „”Nazwa””. Po zmianie nazwy otrzymamy pliki
Page002.jpg, Page004.jpg i tak dalej w tym folderze.
Teraz skopiujmy wszystkie pliki z obu folderów do jednego udostępnionego folderu, a otrzymamy poprawnie posortowane zeskanowane strony.

Przykład 8
Wreszcie ostatni przykład.
Załóżmy, że mamy w folderze pliki dźwiękowe o nazwach
01-song1.mp3, 02-song2.mp3 i tak dalej.
chcemy, aby każdy plik miał spację przed i po myślniku.
jeśli w folderze nie ma więcej niż 100 ścieżek, w polu „”Nazwa”” wpisz
[N1-2] – [N4-]
lub
[N1-2] [N3] [N4-]
i uzyskaj pożądany wynik.
Ponieważ w nazwie każdego pliku myślnik zawsze znajduje się na trzecim miejscu, polecenie [N3] zawsze będzie wpisywało ten znak do nowej nazwy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *