Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 4

Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 4

Wskazówka:

Jak naprawić Word, aby używał określone wartości domyślne dla nowych, pustych dokumentów:

 1. Zamknij wszystkie wersje programu Word.
 2. Przejdź do folderu zawierającego szablony użytkownika:
  C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Templates,
  gdzie nazwa użytkownika, jest nazwą zalogowanego użytkownika systemu Windows.
 3. Usuń wszystkie pliki szablonów, które mają nazwy Normal.dot, i Normal.dotm.
  Uruchamiamy program Word ponownie, szablony normalne zostaną odbudowane.

**Niektóre karty są zawsze dostępne, takie jak narzędzia główne i widok.
Inne pojawiają się i znikają w zależności od tego, co robisz.
Są to tak zwane karty kontekstowe.
Na przykład, podczas pracy z tabelami, pojawiają się dwie dodatkowe zakładki;
projekt i układ; pod nagłówkiem narzędzi tabeli
Po przeniesieniu fokusa poza obszar wstawionej tabeli, obie zakładki znikają.
Zawartość karty zmienia się nieco w zależności od wielkości okna programu Word. Wszystkie formanty są zawsze dostępne, ale nie zawsze w tym samym formacie.
Na przykład, kiedy okno programu Word jest dość szerokie (powiedzmy około 1100 lub więcej pikseli), pierwsze cztery przyciski w grupie Ustawienia strony na karcie układu, są wyświetlane jako duże przyciski.
Gdy zmniejsza się rozmiar okna, większość z tych przycisków staje się coraz mniejsze, tak że ostatecznie znika tekst znajdujący się obok nich.
Nie tylko rozmiary i kształty przycisków mogą zmieniać się wraz ze zmniejszeniem szerokości okna, ale także niektóre grupy faktycznie mogą zmienić swoją treść.
Wszystkie elementy są nadal dostępne, ale zamiast grupy oddzielnych przycisków, mamy jeden przycisk menu, z rozwijanym podmenu.
Na przykład na karcie Wstawianie -> ilustracje pole grupy -> obrazy, mogą pojawić się oddzielne przyciski dla każdego typu ilustracji,
lub jako pojedynczy przycisk. Jeśli klikniesz przycisk pojedynczy, pojawia się paleta zawierająca wcześniej ukryte przyciski.
Musimy zdawać sobie sprawę, że mogą występować takie zmiany spowodowane ustawioną rozdzielczością monitora.
Dlatego dobrym wyborem podczas pracy z Microsoft Word jest ustawienie dużej rozdzielczości monitora, na przykład, 1366 na 768 pikseli.

**Pasek narzędzi szybkiego dostępu, w skrócie „”pnsd””,
domyślnie znajduje się nad górną wstążką, powyżej zakładki narzędzia główne, i zawiera przyciski zapisz, cofnij, powtórz, a także przycisk przełączający tryb monitora dotykowego na tryb myszy, jeżeli  mamy zainstalowany monitor dotykowy.
Aby sprawdzić co znajduje się na pnsd, otwórzmy nowy, pusty dokument w Microsoft Word.
Po otwarciu dokumentu i maksymalizacji okna, wciskamy alt, fokus przechodzi na górną wstążkę, a JAWS oznajmia narzędzia główne zakładka.
Teraz wciskamy strzałkę w górę i fokus przechodzi do menu pnsd, po którym poruszamy się strzałkami w prawo i w lewo.
Kolejno od lewej mamy trzy numerowane przyciski skrótów, zapisz (alt, 1), cofnij (alt, 2), powtórz (alt, 3), po których następują trzy przyciski podmenu, aktywowane spacją,
dostosuj pasek narzędzi, dane konta Microsoft (imię i nazwisko właściciela), oraz opcje wyświetlania wstążki.
Jako ćwiczenie, możemy przejrzeć zawartość każdego z podmenu, ustawiając na nim fokus i wciskając klawisz spacji.
Na przykład, rozwijamy podmenu 'dostosuj pasek narzędzi’.
Zauważ, że trzy numerowane przyciski, zapisz, cofnij, wykonaj ponownie, są zaznaczone na tej liście.
Odznaczamy kolejno każdy z nich, i sprawdzamy, jak teraz wygląda pnsd.
Wciskamy F6, aby przejść do obszaru dokumentu, a następnie alt.
Fokus przechodzi na górną wstążkę i ustawia się na zakładce narzędzia główne. Wciskamy klawisz strzałki w górę, aby przejść na pnsd, ale trafiamy w próżnię, ponieważ szerokość pnsd znacznie się zmniejszyła, i żeby teraz przejść na pnsd, najpierw wciskamy strzałkę w lewo, przechodzimy na kartę plik, i wciskamy strzałkę w górę, słyszymy 'dostosuj pasek narzędzi’, a przycisków numerowanych na pnsd nie znajdziemy.
Ustawiamy się na menu dostosuj pasek narzędzi i wciskamy spację. Na widocznej liście zaznaczamy trzy przyciski,
wiadomość email, szybkie drukowanie, podgląd wydruku i drukuj.
Sprawdzamy co teraz znajduje się na pnsd. W zasadzie wszystko wygląda tak jak przed wprowadzeniem zmian, z tą różnicą, że zamiast zapisz, cofnij i powtórz, widzimy nowe przyciski, dla mnie o wiele bardziej przydatne.
Do każdego z nich przypisany jest skrót
alt, a następnie liczba,
gdzie liczba odpowiada numerowi przycisku, czyli 1, 2 lub 3.

Uwaga:
Jeżeli dodamy do pnsd kolejny przycisk,  to JAWS oznajmi nazwę przycisku, a także właściwy skrót, na przykład, alt, a następnie 4.

Skróty te możemy wywołać z poziomu dowolnego okna zadania, albo dowolnej karty.
Na przykład, wiadomość email, alt, 1, pozwala za pomocą domyślnego klienta pocztowego wysłać na wskazany adres, aktualnie otwarty dokument jako załącznik.
Szybkie drukowanie, alt, 2, natychmiast rozpoczyna wydruk dokumentu na domyślnej drukarce.
Podgląd wydruku i drukuj, alt, 3, pozwala nam najpierw podejrzeć dokument, a następnie rozpocząć wydruk.

Drugi sposób dostosowywania pnsd polega na ustawieniu fokusu na jednym z  numerowanych przycisków, JAWS ogłasza przycisk, i otwarciu menu kontekstowego aplikacji, wciskając shift + F10, albo klawisz menu aplikacji.
Na liście mamy do wyboru:
usuń z pnsd, dostosuj pnsd, pokaż pnsd poniżej wstążki, dostosuj wstążkę, zwiń wstążkę.

Jeżeli wybierzemy dostosuj pnsd, to fokus przeniesie się do menu opcje na karcie plik, do okna zadania dostosowywania pnsd, gdzie znajdziemy wiele ważnych opcji, na przykład resetowanie pnsd do ustawień domyślnych.
Wyświetlenie pnsd poniżej wstążki pozwala umieścić na nim więcej przycisków, ponieważ jest tam o wiele więcej miejsca, niż nad wstążką.
Z kolei zwinięcie wstążki odsłoni więcej tekstu  zawartego w obszarze dokumentu.

Każdemu przyciskowi na pnsd odpowiada skrót klawiaturowy, postaci alt, a następnie odpowiednia liczba.
Domyślnie skróty te są na sztywno przypisane do głównego okna Microsoft Word, zatem można je wywołać z poziomu każdej zakładki, albo dowolnego okna dialogowego zadania.
Można to zmienić, i dodawać do pnsd skróty związane tylko z wybraną zakładką.

Pnsd zawierać może także inne przyciski, zależnie od uruchomionego programu, (Word, Excel, Outlook, Powerpoint), albo od wprowadzonych przez użytkownika modyfikacji.
Możemy dodać lub usunąć przyciski w zależności od własnych potrzeb.
Na przykład, dobrze znane skróty klawiaturowe
zapisz, CTRL + S , (alt, 1)
Cofnij CTRL + Z, (alt, 2)
oraz wykonaj powtórnie, CTRL + Y, (alt, 3),
możemy usunąć z pnsd, i dodać w ich miejsce nowe, bardziej przydatne, jak pokazano w ćwiczeniu powyżej.

Nawet jeśli potrafimy znaleźć przyciski w różnych zakładkach na wstążce i uzyskać do nich dostęp za pomocą myszy lub skrótów klawiaturowych, dodanie tych najczęściej używanych do pnsd, ułatwia ich sprawne wykorzystanie.
Zwłaszcza, jeśli nie znajdują się one na domyślnej karcie wstążki i są początkowo ukryte w widoku pod kartą w tle.

**Dodawanie przycisku do pnsd w Microsoft Word

Proces dodawania elementów do pnsd jest taki sam we wszystkich aplikacjach Office.

1.  Otwieramy nowy dokument Microsoft Word 2016.
2.  Jeśli używamy klawiatury, przechodzimy do przycisku na wstążce, który chcemy dodać do pnsd.
Na przykład, chcemy dodać do pnsd skrót do wstawiania tabel do dokumentów worda.
3.  Wciskamy ALT, a następnie v, aby przejść do zakładki Wstaw na wstążce, i wciskamy klawisz strzałki w dół, aby rozwinąć menu zakładki.
4.  Używając klawiatury, wciskamy klawisz TAB, aż dojdziemy do przycisku menu Tabele, a JAWS oznajmi skrót
alt, a następnie v, t.
Zapamiętajmy ten skrót.

 1. Teraz, kiedy fokus znajduje się na przycisku menu tabele, wciskamy shift + F10, aby otworzyć menu kontekstowe aplikacji.
  Na liście wybieramy
  ’dodaj do paska narzędzi szybki dostęp’,
  i wciskamy klawisz enter.
  Fokus powraca do obszaru dokumentu.

Ponieważ domyślnie na pnsd znajdują się już trzy przyciski skrótów, to nowy skrót do galerii tabel ma przypisany numer czwarty, a odpowiedni skrót klawiaturowy to
alt, a następnie4.

Aby sprawdzić, jakie przyciski znajdują się na pnsd, wykonaj następujące czynności:
1.  Naciśnij sam klawisz ALT , aby przejść do zakładki narzędzia główne na wstążce.  Jeśli fokus zostanie przeniesiony do innej zakładki, naciskaj STRZAŁKę W LEWO, aż dojdziesz do zakładki narzędzia główne.
2.  pnsd znajduje się bezpośrednio nad kartą narzędzia główne. Naciśnij STRZAŁKĘ W GÓRĘ, aby przejść bezpośrednio do niej.  Fokus przesuwa się do jednego z przycisków na pnsd.  Niektóre z tych przycisków mogą mieć kilka różnych stanów, w zależności od tego, co robiłeś w używanej aplikacji.
Na przykład, przycisk Powtórz w stanie „”Nie można powtórzyć””, lub przycisk Cofnij w stanie „”Nie można cofnąć””, jeżeli w dokumencie jeszcze nie dokonałeś zmian lub poprawek.

 1. Naciśnij STRZAŁKĘ W LEWO lub W PRAWO, aż znajdziesz przycisk, do którego chcesz uzyskać dostęp.  Naciśnięcie klawisza ENTER spowoduje aktywację przycisku i powrót do dokumentu.

UWAGA: może to nie działać konsekwentnie podczas włączonej funkcji wirtualne menu wstążki JAWS.
W takim przypadku należy użyć metody opisanej powyżej, naciskając klawisz ALT, a następnie odpowiedni numer przycisku, aby uzyskać do niego dostęp.

**ĆWICZENIE:
przykład użycia skrótu do galerii tabel:

 1. Otwórz w Microsoft Word nowy dokument, do którego wstawimy tabelę.
  2.  Naciśnij ALT, a następnie 4, aby aktywować czwarty przycisk na pnsd, przycisk wstawiania tabeli.
  Otwiera się okno dialogowe galerii, a fokus ustawia się na tabeli 1×1.
  Po galerii nawigujemy klawiszami strzałek.
  Jest to galeria, która pozwala wybrać tabelę z żądaną liczbą kolumn i wierszy, jaką chcesz wstawić do dokumentu.
  Gdy zmienia się rodzaj tabeli przy każdym naciśnięciu klawisza strzałki, w dokumencie pojawia się tabela z odpowiednią liczbą wierszy i kolumn.  Jest dynamicznie aktualizowana w dokumencie w miarę przesuwania fokusa w galerii.
  3.  Wybieram tabelę 3×3, trzy kolumny i trzy rzędy.
  Wciskamy ENTER, a fokus powraca do dokumentu.  Kursor znajduje się w pierwszym rzędzie i pierwszej kolumnie tabeli.

**Usuwanie przycisków z pnsd.

1.  Naciśnij CTRL + END, aby wyjść z tabeli, którą właśnie wstawiłeś do dokumentu.
Upewnij się, że kursor znajduje się na pustej linii w dokumencie, (tj. Nie w tabeli).
2.  Naciśnij ALT, a następnie h, aby przejść do karty narzędzia główne na wstążce.
3.  Naciśnij STRZAŁKĘ W GÓRĘ, aby przejść do pnsd.
Po pnsd poruszamy się wciskając strzałki w lewo lub w prawo.
Możemy ustawić kursor na dowolnym przycisku, na przykład na wcześniej dodanym menu tabele, dla którego JAWS ogłasza skrót alt + 4.
4.  Następnie naciśnij klawisz menu aplikacji, albo użyj skrótu shift + F10.
5.  Jedną z opcji dostępnych w menu kontekstowym jest „”Usuń z paska narzędzi szybki dostęp””.
Jeżeli wciśniemy klawisz enter, to zostanie on usunięty z pnsd.
Jednak na razie anulujemy usuwanie, wciskając dwa razy przycisk Esc, aby opuścić menu pnsd i powrócić do obszaru dokumentu.

Tę samą operację wstawiania tabeli do dokumentu word możemy szybko wykonać przy pomocy skrótu klawiaturowego.
W obszarze dokumentu ustawiamy fokus na pustej linii,  i wciskamy
alt, a następnie v, t.
Otworzy się okno dialogowe z galerią dostępnych tabel, wybieramy jedną z nich i wciskamy enter.
Przykład ten ilustruje zalety pracy z wykorzystaniem dostępnych skrótów klawiaturowych.

**Karty kontekstowe

Przenosimy kursor do dowolnego miejsca w tabeli, którą utworzyliśmy wcześniej.
Kiedy kursor wszedł do tabeli, powyższa wstążka również się zmieniła. Nowy zestaw zakładek pojawił się na prawo od tego, co było ostatnim elementem na
wstążce. Są one nazywane kartami kontekstowymi i zawierają nowe przyciski i zadania bezpośrednio związane z tabelą, w której znajduje się punkt wstawiania.
Jest to sekcja kontekstowych kart narzędzi tabel. W rzeczywistości spowodowało pojawienie się dwóch nowych kart na wstążce, których wcześniej nie
było. Są to karta Projekt i karta Układ, a fokus znajduje się na karcie Projekt.

Galerie

Galeria to po prostu zbiór różnych przedmiotów związanych z danym zadaniem, takich jak grupa przycisków, które można wykorzystać do sformatowania układu
tabeli lub galerii numerów stron, które mogą mieć kilka różnych wstępnie sformatowanych stylów numerów stron lub Galeria kształtów z różnymi wstępnie sformatowanymi
opcjami, takimi jak linie, prostokąty i tak dalej.

Karty kontekstowe dla tabeli są nadal otwarte na wstążce, ponieważ fokus nadal znajduje się w tabeli. Gdy tylko kursor zniknie z tabeli, wstążka wraca
do normy. Karta kontekstowa i powiązane galerie znikają. Jednak za każdym razem, gdy fokus wraca do tabeli, te kontekstowe karty i galerie stają się znów
dostępne na wstążce.
wciskamy ESCAPE kilka razy, aby całkowicie wyjść z galerii i wstążki.

** Uruchamianie okien dialogowych zadań.

Okna dialogowe danego zadania możemy uruchamiać przy pomocy skrótów klawiaturowych.
Innym sposobem jest użycie programów uruchamiających okna dialogowe zadań.
Nie pojawiają się one wszędzie na wstążce, a jeżeli już, to zwykle znajdują się w prawym dolnym rogu dowolnej grupy wstążki.
Jeżeli wirtualne menu wstążki JAWS jest aktywne, będzie to ostatni element w podmenu dla grupy, zanim fokus powróci do górnej części podmenu.
Jeżeli zlokalizujemy ten element, to wciskamy klawisz enter, aby uruchomić okno zadania.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *