Jak samodzielnie wykonać pierwszą instalację JAWS na komputerze z Windows 10?

Jak samodzielnie wykonać pierwszą instalację JAWS na komputerze z Windows 10?

Załóżmy, że mamy nową, czystą instalację systemu Windows 10 wersja 1903 na swoim komputerze.
Chcemy samodzielnie zainstalować czytnik ekranu JAWS. Poniżej propozycja sposobu takiej instalacji korzystającej z dwóch wbudowanych w Windows 10 narzędzi.
Uruchamiamy czytnik ekranu Narrator, wciskając klawisz Windows + ctrl + enter.
Wciskamy klawisz Windows i w polu edycyjnym wyszukiwarki wpisujemy
edge
Narrator podpowiada nam, aby nacisnąć strzałkę w prawo , aby przełączyć podgląd, i z listy wybieramy 'otwórz’, i wciskamy klawisz enter.
Otworzy się główne okno przeglądarki Edge.
Wciskamy ctrl + l, aby otworzyć pasek adresu i wyszukiwania.
W polu edycyjnym wpisujemy
altix.pl
i wciskamy enter.
Otworzy się główna strona firmy Altix, dystrybutora polskiej wersji JAWS.
Przechodzimy wciskając strzałkę w dół, aż do pola edycyjnego szukaj, w którym wpisujemy
jaws
(wielkość liter nie ma znaczenia)
Wciskamy strzałkę w dół, aby przejść do przycisku 'szukaj’, i wciskamy na nim enter.
Wciskamy klawisz z literą 'h’, aż przejdziemy do linku:
link program udźwiękawiający JAWS
i wciskamy na nim klawisz enter.
W nowym oknie ponownie wciskamy klawisz z literą 'h’, aby przejść do nagłówka.
nagłówek JAWS program udźwiękawiający
Teraz za pomocą strzałki w dół przechodzimy aż do pozycji
’do pobrania’
na której wciskamy klawisz spacji, aby ją rozwinąć.
Ponownie strzałką w dół przechodzimy do linków bezpośredniego pobierania instalatora wybranej przez nas wersji JAWS.
Na przykład:
JAWS wersja 2019.1906.10, opublikowana 28.06.2019 r.
Narrator oznajmia: link JAWS 2019.1906.10 wersja 64 bitowa
lub
link JAWS 2019.1906.10 wersja 32 bitowa
Na wybranym linku wciskamy enter, aby uruchomić pobieranie pliku instalatora, a następnie wciskamy klawisze Alt (lewy) + n, by przejść do okna dialogowego nowego powiadomienia.
W oknie tym przechodzimy klawiszem tab lub strzałkami góra / dół, do przycisku
uruchom
i wciskamy na nim enter.
Spowoduje to automatyczne uruchomienie instalatora JAWS, zaraz po zapisaniu pobieranego pliku na lokalnym nośniku.
Ponieważ instalator JAWS posiada wbudowany własny głos syntezatora, to możemy już wyłączyć Narratora wciskając klawisz Windows + ctrl + enter, i dokończyć instalację JAWS.
Po ponownym uruchomieniu systemu otworzy się  kreator uruchamiania programu JAWS.
(zakładamy, że jest to pierwsza instalacja czytnika  JAWS, dlatego nie pojawi się okno migracji ustawień z wcześniejszej wersji, pomijam także omówienie procesu aktywacji programu JAWS, odkładając to na osobny wpis.)
Kreator uruchamiania programu JAWS jest pomocnym narzędziem, zawierającym szereg okien dialogowych. Kreator uruchamiania umożliwia szybkie skonfigurowanie kilku najczęściej stosowanych parametrów JAWS. Pozwala to zaoszczędzić czas, eliminując konieczność przeszukiwania licznych menu i kreatorów w celu spersonalizowania programu JAWS.
Kreator uruchamiania otwiera się automatycznie przy pierwszym uruchomieniu po instalacji JAWS o ile nie wybrano migrowania ustawień z wcześniejszej wersji. Kreator uruchamiania można też uruchomić w dowolnej chwili naciskając INSERT+J, aby otworzyć okno aplikacji JAWS, ALT+C, aby otworzyć menu Pomoc i wybraniu Kreatora uruchamiania.
Uwaga: By zachować i aktywować jakiekolwiek zmiany, w ostatnim oknie dialogowym Kreatora uruchamiania trzeba wybrać przycisk Zakończ. Wciśnięcie przycisków Anuluj lub Escape w jakimkolwiek momencie działania kreatora spowoduje, że zmiany nie zostaną zachowane.
Pomóż nam poprawiać produkty Freedom Scientific
Zaznacz na tej stronie pole wyboru Uczestnictwo, by pozwolić Freedom Scientific zbierać anonimowe informacje użytkowania, gdy korzystasz z oprogramowania. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj temat pomocy Pomósz poprawiać produkty Freedom Scientific.
Ustawienia mowy
Ustawienia mowy posiadają następujące opcje:
Tempo
ten suwak umożliwia dostosowywanie tempa mowy aktywnego syntezatora. zaś naciskanie STRZAŁKI W LEWO, STRZAŁKI W DÓŁ lub PAGE DOWN zmniejsza je. Naciskanie STRZAŁKI W PRAWO, STRZAŁKI W GÓRĘ lub PAGE UP zwiększa tempo mowy, Domyślną wartością jest 57.
Interpunkcja
To pole kombi pozwala określić, jaki zakres interpunkcji będzie odczytywany przez JAWS. Dostępnymi opcjami są: Brak, Niektóre, Więcej i Wszystko. Domyślną wartością jest Więcej.
Echo pisania
Okno tej grupy umożliwia ustawienie echa pisania dla wprowadzanych informacji na jeden z niżej wymienionych, czterech sposobów. Domyślnym ustawieniem echa pisania są Znaki. Przy pomocy jednego z czterech przycisków opcji można ustawić własne preferencje:
Wyłączone: Po wybraniu tej opcji wpisywany tekst nie będzie odczytywany.
Znaki: Po wybraniu tej opcji odczytywany będzie każdy wpisywany znak. Jest to ustawienie domyślne.
Słowa: Po naciśnięciu SPACJI lub klawisza ENTER, odczytywane będzie każde wpisane słowo.
Znaki i słowa: Po wybraniu tej opcji podczas wpisywania odczytywane będą znaki, zaś po naciśnięciu SPACJI lub klawisza ENTER – całe słowa.
Zmniejszanie głośności w innych aplikacjach, gdy JAWS mówi
Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, głośność wszystkich programów będzie zmniejszana, gdy JAWS będzie mówił. Domyślnie to pole wyboru jest wyczyszczone i jest dostępne tylko wtedy, gdy JAWS jest uruchomiony na Windows 8 lub późniejszym.

Ustawienia uruchamiania JAWS
Ustawienia uruchamiania JAWS posiadają następujące opcje:
Automatyczne uruchamianie JAWS
Automatyczne uruchamianie JAWS stanowi dużą pomoc dla tych, którzy potrzebują syntezy mowy od momentu uruchomienia systemu. Ustawienia te determinują sposób uruchamiania się JAWS – przed lub po logowaniu i starcie systemu Windows.
Uwaga: Domyślne wartości okna dialogowego Opcje uruchamiania JAWS gwarantują, że JAWS zawsze zostanie załadowany i uruchomiony przed i po starcie systemu Windows. W przypadku konta z uprawnieniami Administratora dostępne będą trzy opcje. W przypadku konta z uprawnieniami Użytkownika dostępne będzie jedynie pole kombi Uruchamianie JAWS po logowaniu dla tego użytkownika. Nie ma konieczności zmiany wartości domyślnych.

Automatyczny start JAWS na ekranie logowania: Po zaznaczeniu tego pola wyboru JAWS będzie się uruchamiał, gdy pojawi się ekran logowania Windows. To pole wyboru jest domyślnie zaznaczone.
By zmienić te ustawienia, konto musi posiadać uprawnienia Administratora. Konto ze Standardowymi uprawnieniami użytkownika nie umożliwia zmiany wartości tego pola wyboru i w tym przypadku nie będzie ono komunikowane przez JAWS. Oznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że JAWS nie będzie się włączał, kiedy pojawi się ekran logowania. Wartość pola wyboru odnosi się do wszystkich użytkowników logujących się do tej wersji JAWS z konkretnego komputera.
Automatyczne uruchomienie JAWS po zalogowaniu dla wszystkich użytkowników: Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, JAWS będzie ładowany i uruchamiany po zalogowaniu się do Windows. To pole wyboru domyślnie nie jest zaznaczone.
Uwaga: Zmiana wartości tego pola jest konieczna jedynie wówczas, kiedy użytkownik posiada konto administratora i zamierza sterować sposobem, w jaki JAWS uruchamia się dla wszystkich kolejnych użytkowników, którzy logują się do Windows korzystając z tego samego komputera. W przypadku konta z uprawnieniami użytkownika zmiana wartości tego pola wyboru jest niemożliwa i wartość ta nie jest oznajmiana przez JAWS.

W przypadku standardowych uprawnień użytkownika, w celu uzyskania większej ilości informacji dotyczących uruchamiania JAWS po zalogowaniu do systemu Windows, trzeba skorzystać z pola kombi Uruchamianie JAWS po logowaniu dla tego użytkownika.

Automatyczny start JAWS po logowaniu dla tego użytkownika: To pole kombi pozwala indywidualnemu użytkownikowi kontrolować automatyczne uruchamianie JAWS po zalogowaniu się do systemu Windows. Pole kombi może przyjąć jedną z trzech wartości: Zawsze, Nigdy i Użyj ustawień użytkowników. Wartością domyślną jest Zawsze.
Uwaga: To pole kombi jest dostępne dla użytkowników z uprawnieniami administratora i uprawnieniami standardowymi. Zaznaczenie wartości w polu kombi unieważnia wartości pola wyboru Automatyczny start JAWS po logowaniu dla wszystkich użytkowników.
Jeśli zaznaczona zostanie opcja Zawsze, JAWS będzie się uruchamiał za każdym razem, gdy aktualny użytkownik zaloguje się do Windows.
Gdy zaznaczona zostanie opcja Nigdy, JAWS nigdy nie będzie się uruchamiał po logowaniu użytkowników do systemu Windows.
Gdy aktualny użytkownik zaznaczy opcję Użyj ustawień użytkowników:
Jeśli administrator zaznaczył pole wyboru Automatyczny start JAWS po logowaniu dla wszystkich użytkowników, JAWS uruchomi się po zalogowaniu aktualnego użytkownika.
Jeśli administrator odznaczył pole wyboru Automatyczny start JAWS po logowaniu dla wszystkich użytkowników, JAWS nie uruchomi się po logowaniu aktualnego użytkownika.

Uruchom JAWS w zasobniku systemowym
Opcja ta likwiduje okno JAWS dostępne w sekwencji TAB i umieszcza je w zasobniku systemowym. Zmiana odniesie skutek po następnym uruchomieniu JAWS. By uzyskać dostęp do opcji JAWS w zasobniku systemowym, trzeba wcisnąć INSERT+J. Pojawi się wówczas menu kontekstowe z elementami Opcje, Narzędzia, Język i Pomoc. By rozwinąć podmenu przypisane do każdego elementu, trzeba wcisnąć STRZAŁKĘ W PRAWO. By zamknąć to menu, wystarczy wcisnąć ALT.
To pole wyboru domyślnie nie jest zaznaczone.

Pytaj o potwierdzenie przy wychodzeniu z JAWS
Zaznacz to pole wyboru, by JAWS wyświetlał przy wyjściu pytanie, dając Ci okazję do anulowania tej czynności. Gdy wyczyszczone, JAWS zamknie się natychmiast, kiedy tylko użyjesz dowolnego z poleceń do zamykania programu, łącznie z INSERT+F4. Opcja ta jest domyślnie zaznaczona.

Często używane opcje
W Często używanych opcjach dostępne są następujące elementy:
Inteligentna nawigacja
Inteligentna nawigacja oferuje sprawny sposób nawigowania po aplikacjach webowych, tabelach i formularzach. Użyj tego pola kombi do wyboru poziomu Inteligentnej nawigacji.
Po ustawieniu na „”Kontrolki”” większość kontrolek jest traktowanych jak pojedyncze jednostki podczas nawigowania po znaku lub słowie, jak podczas przemieszczania się za pomocą strzałek w PRAWO i w LEWO. Po ustawieniu na „”Kontrolki i tabele”” kontrolki są traktowane jako pojedyncze jednostki podczas nawigowania po znakach lub słowach, w tabeli klawisze STRZAŁEK powodują przemieszczanie się po komórkach. W każdym z przypadków, zawsze można używać tradycyjnej nawigacji po znaku lub słowie używając poleceń Czytaj znak, Czytaj słowo lub Czytaj linię wciskanych dwa razy szybko, więc można przeglądać tekst kontrolki w tradycyjny sposób. Aby powrócić do Inteligentnej nawigacji, wciśnij strzałkę w DÓŁ, ESC lub TAB.
Przy każdym użyciu Inteligentnej nawigacji, JAWS działa w sposób znany jako „”Układ ekranowy prezentacji dokumentu””. Oferuje to bardziej naturalny ruch po stronach w sposób w jaki pojawiają się na ekranie. Podczas nawigacji po liniach na stronach internetowych użytkownik zauważy powiadomienie dźwiękowe, jeśli bieżąca linia zawiera jeden lub więcej łączy, które powinny być wyświetlone w osobnych liniach bez włączonej Inteligentnej nawigacji. Ten dźwięk pomoże w identyfikacji łącza oraz da szansę zatrzymania się i pozyskania dodatkowych informacji lub użycia TAB lub klawiszy STRZAŁEK do przejścia do niego.
Inteligentna nawigacja jest domyślnie wyłączona.

Tryb formularzy
Tryb formularzy jest potrzebny podczas pracy z treścią HTML w przeglądarce podczas wprowadzania informacji. Odkąd JAWS używa “Trybu wirtualnego” do nawigowania, można normalnie wciskać litery do nawigowania pomiędzy nagłówkami, akapitami, tabelami, itd. Lecz jeśli chcesz wpisać tekst lub użyć klawiszy STRZAŁEK do wybrania elementów w polu kombi, potrzebujesz kolejnego trybu takiego jak Tryb formularzy. Użyj przycisków opcji w tej grupie, aby wybrać sposób wejścia i wyjścia z Trybu formularzy.
Po ustawieniu na Automatyczny, JAWS automatycznie wejdzie do Trybu formularzy po wciśnięciu TAB, SHIFT+TAB lub klawiszy STRZAŁEK, aby przejść do kontrolki wymagającej trybu formularzy takiej jak pole edycyjne lub pole kombi. Aby zasygnalizować wejście do trybu formularzy, odtworzony zostanie dźwięk lub wyświetlone zostaną komórki stanu w brajlu. Po zakończeniu pracy z kontrolką, można wcisnąć ESC, aby wyjść z Trybu formularzy lub klawisze STRZAŁKA W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby przejść poza kontrolkę i opuścić tryb formularzy. Ta funkcja może być bardzo przydatna dla nowych lub widzących użytkowników i jest ustawione domyślnie.
Wybranie opcję Ręcznej zapobiega sytuacjom, w których JAWS uruchamia Tryb formularzy podczas nawigowania za pomocą poleceń takich jak klawisz TAB. Oznacza to, że po przejściu do pola edycyjnego lub pola kombi, należy najpierw wcisnąć ENTER, by móc następnie wpisać tekst lub wybrać wartość. By ręcznie wyjść z Trybu formularza, należy wcisnąć NUMERYCZNY PLUS lub ESC.
Pół-automatyczny jest trybem pomiędzy Automatycznym i Ręcznym. Wejdziesz w tryb formularzy, tylko jeśli wylądujesz na kontrolce nawigując za pomocą klawiszy TAB lub SHIFT+TAB. Tryb formularzy nie zostanie aktywowany jeśli przejdziesz do kontrolki za pomocą klawiszy STRZAŁEK lub klawiszy szybkiej nawigacji. Trzeba ręcznie wychodzić z trybu formularzy, gdy aktywny jest tryb półautomatyczny. Użytkownikom bardziej zaawansowanym może lepiej odpowiadać używanie ręcznego lub półautomatycznego trybu formularzy.
Użytkownikom Inteligentnej nawigacji zaleca się przełączenie Trybu formularzy na opcję Pół-automatyczną lub Ręczną, aby uzyskać lepsze wyniki.
Uwaga: Gdy Tryb formularzy jest włączony, polecenia Czytaj linię i Czytaj wszystko odczytują cały tekst w bieżącej linii. Dotyczy to również etykiet i opisów.

Użyj wirtualne menu wstążki
Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje włączenie Menu wirtualnej wstęgi. Wirtualne menu wstążek zapewnia przewidywalną nawigację, pozwala zobaczyć wszystkie elementy we wstędze i oferuje spójną nawigację przy pomocy klawiszy strzałek. Domyślnie, opcja ta jest wyłączona. Po włączeniu Wstęgi można nawigować po niej w taki sam sposób, jak po typowym menu i podmenu, znanym większości użytkowników JAWS.
Do przemieszczania się po zakładkach Górnej wstęgi służą klawisze STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO.
Wciśnięcie klawiszy STRZAŁKA W DÓŁ spowoduje przejście do Dolnej wstęgi bieżącej zakładki.
Wciśnięcie ESC lub ALT spowoduje opuszczenie górnej wstęgi i powrót do dokumentu.
Gdy do wywoływania polecenia w aplikacji używana jest sekwencja klawiszy zawierająca ALT w połączeniu z literą, JAWS będzie używał tego skrótu, a Menu wirtualnej wstęgi nie będzie się wówczas pojawiać.
To pole wyboru domyślnie nie jest zaznaczone. Warto zauważyć, że Wirtualne menu wstążki może również zostać włączone lub wyłączone przy pomocy Centrum ustawień.

Użyj układu klawiatury
Skorzystanie z tego pola kombi pozwala wybrać żądany układ klawiatury. Dostępne opcje to desktop, laptop i kinesis. Skróty klawiszowe JAWS korzystają niekiedy z klawiszy numerycznych, znajdujących się zazwyczaj po prawej stronie klawiatury. Większość komputerów typu laptop nie ma klawiatury numerycznej, dlatego JAWS udostępnia zastępczy układ klawiatury zwany laptop. Jeśli klawiatura posiada blok numeryczny, należy wybrać opcję desktop. Użytkownicy posiadający którąś z klawiatur Kinesis, powinni wybrać układ kinesis, obsługujący funkcje oferowane przez te klawiatury. Jeśli klawiatura nie posiada bloku numerycznego, należy wybrać układ laptop.

Stan początkowy klawisza NUM LOCK
Do wykonywania wielu funkcji mowy program JAWS korzysta z klawiatury numerycznej. By można było łatwo korzystać z tych funkcji, klawisz NUM LOCK został domyślnie wyłączony. Jeśli jednak wykonywana przez użytkownika praca wymaga korzystania z rozszerzenia klawiatury numerycznej, po każdym uruchomieniu programu JAWS konieczne będzie włączenie klawisza NUM LOCK .
Opcja Stanu początkowego klawisza NUM LOCK pozwala kontrolować, czy po starcie programu JAWS klawisz NUM LOCK jest aktywny, czy też nie. Opcja ta jest dostępna jedynie w Default.jcf.
Wyłącz przy starcie: Jest to ustawienie domyślne. Gdy zostanie ono wybrane, po uruchomieniu programu JAWS klawisz NUM LOCK będzie wyłączony.
Włącz przy starcie: Aktywuje klawisz NUM LOCK, będzie on więc aktywny po uruchomieniu programu JAWS.
Nie zmieniaj: Program JAWS będzie używał aktualnego ustawienia klawisza NUM LOCK.
Ustawienia oznajmiania
W Ustawieniach oznajmiania do dyspozycji są następujące opcje:
Komunikaty samouczka
By ustalić, które komunikaty samouczka mają być odczytywane, trzeba skorzystać z poniższych przycisków opcji. Komunikaty samouczka udostępniają podpowiedzi dotyczące poruszania się w programach i w systemie Windows.
Wyłącz pomoc menu i kontrolek: Żadne komunikaty nie będą odczytywane.
Czytaj pomoc menu i kontrolek: Odczytywane będą wszystkie komunikaty. Jest to ustawienie domyślne.
Czytaj tylko komunikaty użytkownika: Czytane będą tylko komunikaty utworzone przy pomocy Kreatora komunikatów.
Klawisze dostępu
Wciskanie klawiszy dostępu przenosi użytkownika bezpośrednio do wybranej kontrolki lub elementu menu. By ustalić, które klawisze dostępu będą odczytywane, trzeba skorzystać z poniższych przycisków opcji:
Wyłączone: Klawisze dostępu nie będą odczytywane.
Czytaj wszystkie: Program JAWS będzie oznajmiał klawisze dostępu dla obu menu i okien dialogowych. Jest to ustawienie domyślne.
Czytaj tylko w Menu: Program JAWS będzie odczytywał klawisze dostępu dla elementów menu.
Czytaj tylko w oknach dialogowych: Program JAWS będzie odczytywał klawisze dostępu dla przycisków w oknach dialogowych.
Poziom oznajmiania
Istnieją trzy poziomy oznajmiania: Początkujący, Średni i Zaawansowany. Na poziomie początkujący odczytywany jest największy zakres informacji, podczas gdy na poziomach średni i zaawansowany ilość dostarczanych informacji jest ograniczona. Domyślnym ustawieniem jest poziom Początkujący.
Oznajmianie grafiki
Opcja ta pozwala zdecydować, czy JAWS będzie oznajmiał grafiki oraz, które z nich będą oznajmiane.
Brak grafiki: Jeśli ta opcja zostanie wybrana, JAWS nie będzie oznajmiał napotkanych obiektów graficznych.
Grafika etykietowana: Jeśli ta opcja zostanie wybrana, JAWS będzie oznajmiał tylko zaetykietowane elementy graficzne.
Cała grafika: Jeśli ta opcja zostanie wybrana, JAWS będzie oznajmiał wszystkie napotkane obiekty graficzne. JAWS będzie odczytywał etykiety grafiki, jeśli zostały one przypisane. Jeśli grafiki nie posiadają etykiet, JAWS przypisze im unikatowy numer. Jest to ustawienie domyślne.
Ustawienia translacji brajla
W Ustawieniach translacji brajla do dyspozycji są następujące opcje:
Język
Wybierz język brajla z listy. JAWS potrafi wyświetlać brajla w wielu językach. Domyślnie, język ustawiono na Angielski – Stany Zjednoczone.
Wyjście
Używaj tego pola kombi do konfiguracji trybu wyjściowego do czytania brajla na monitorze. Pierwszą opcją jest zawsze Brajl komputerowy. Inne dostępne opcje zależą od obecnie wybranego języka. Na przykład, po ustawieniu języka na Angielski – Stany zjednoczone, dostępne tryby wyjścia to U.S. English Grade 1, U.S. English Grade 2, Unified English Braille Grade 1 i Unified English Braille Grade 2. Jeśli ustawimy język francuski, dostępne będą tryby takie jak French Grade 1 i French Grade 2. Domyślny tryb wyjścia to Brajl komputerowy.
Wejście
Używaj tego pola kombi do ustawienia trybu wejścia wykorzystywanego podczas pisania brajla używając klawiatury w układzie Perkins na monitorze brajlowskim. Pierwszą opcją jest zawsze Brajl komputerowy. Inne dostępne opcje zależą od obecnie wybranego trybu wyjścia. Na przykład, jeśli wybrano wyświetlanie brajla Unified English Braille Grade 2 to można wybrać pomiędzy pisaniem brajlem komputerowym lub Unified English Braille Grade 2. Domyślny tryb wejścia to Brajl komputerowy. To ustawienie nie jest dostępne, jeśli na tryb wyjścia wybrano Brajl komputerowy lub wybrany tryb wyjścia nie obsługuje wejścia.
Pokaż bieżące słowo w brajlu komputerowym
Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że słowo w pozycji kursora będzie wyświetlane w brajlu komputerowym. By wyświetlić słowo w brajlu drugiego stopnia, należy odznaczyć to pole wyboru. To pole wyboru jest domyślnie zaznaczone. Pole wyboru Pokaż bieżące słowo w brajlu komputerowym jest dostępne tylko kiedy tryb wyjściowy to stopień 1 lub 2, a wejście to Brajl komputerowy.
Ustawienia brajla
W Ustawieniach brajla do dyspozycji są następujące opcje:
Tryb brajla
To pole edycyjne kombi służy do określania formatu informacji wysyłanych do monitora brajlowskiego. Dostępne opcje to:
Liniowy: W tym trybie do monitora brajlowskiego wysyłana jest linia tekstu, w której znajduje się kursor.
Strukturalny: W tym trybie do monitora brajlowskiego wysyłane są informacje związane z bieżącym położeniem kursora. Na informacje te składają się np. typ kontrolki i nazwa okna lub liczba elementów na liście. Jest to ustawienie domyślne.
Wyjście mowy: W tym trybie do monitora brajlowskiego wysyłane są te same informacje, które są wysyłane do syntezatora.
Włącz komunikaty błyskawiczne
Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że JAWS będzie oznajmiał informacje za pomocą komunikatów błyskawicznych. Komunikaty błyskawiczne są krótkimi informacjami, wyświetlanymi na monitorze brajlowskim zaledwie przez kilka sekund. Odznaczenie tego pola wyboru spowoduje wyłączenie Brajlowskich komunikatów błyskawicznych. Opcja ta jest domyślnie zaznaczona.
Włącz zawijanie słów
Po zaznaczeniu tego pola wyboru JAWS nie będzie dzielił słów, które są zbyt długie, by mogły się zmieścić na monitorze brajlowskim. Przewinięcie do następnej linii umożliwi wówczas przeczytanie całego słowa. Odznaczenie pola wyboru Zawijanie słów spowoduje, że JAWS będzie wyświetlał tę część słowa, która zmieści się na ekranie, reszta zostanie obcięta. JAWS pokaże wówczas końcówkę słowa po przewinięciu tekstu o następny fragment. To pole wyboru jest zaznaczone domyślnie.
Odwrócenie przycisków przewijania
Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje przełączenie się kierunku przewijania lewego i prawego przycisku przewijania na monitorze brajlowskim. Oznacza to, że po wciśnięciu lewego przycisku nawigacyjnego lub lewego przycisku przewijania nastąpi przewinięcie w prawo, lub też analogicznie, po wciśnięciu prawego przycisku nawigacji lub prawego przycisku przewijania, nastąpi przewinięcie w lewo. Odznaczenie tego pola wyboru przywróci normalne funkcjonowanie przycisków przewijania. To pole wyboru domyślnie nie jest zaznaczone.
Położenie komórek statusu
Określa, czy informacyjne komórki statusu mają się znajdować na lewym, czy na prawym końcu monitora, czy też w ogóle nie mają być wyświetlane. Domyślnie komórki statusu umieszczone są na lewym końcu monitora.
Sztywność punktów
Określa sztywność punktów brajlowskich na monitorze Focus lub PAC Mate. Do wyboru jest pięć poziomów sztywności. Należy dostosować monitor do poziomu sztywności najbardziej odpowiadającego czułości palców użytkownika. Domyślną wartością jest 100.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *