Czy istnieje dostępne dla JAWS środowisko programistyczne języka Python?

Czy istnieje dostępne dla JAWS środowisko programistyczne języka Python?

Python jest łatwym do nauczenia się, potężnym językiem programowania. Ma on wydajne struktury danych wysokiego poziomu i proste, choć efektywne podejście do programowania obiektowego. Elegancka składnia Pythona i dynamiczne pisanie wraz z jego interpretowaną naturą czynią z niego idealny język dla skryptów i szybkiego rozwoju aplikacji w wielu obszarach i na większości platform.
Python Software Foundation

Teraz chciałbym przypomnieć znane od co najmniej 2008 roku rozwiązanie darmowe do użytku domowego i w pełni dostępne dla niewidomych użytkowników JAWS, umożliwiające naukę programowania w języku Python.
Cytaty pochodzą z książki
Mark Pilgrim 'Zanurkuj w Pythonie’, 2008
do pobrania jako pdf tutaj:
https://upload.wikimedia.org/wikibooks/pl/5/5e/Zanurkuj_w_Pythonie.pdf
Początek cytatu:
„”W Windowsie mamy parę sposobów zainstalowania Pythona. Firma ActiveState tworzy instalator Pythona zwany ActivePython (Community edition, darmowy do użytku domowego). Zawiera on kompletną wersje Pythona, (PythonWin) IDE (w pełni dostępny dla JAWS), z bardzo dobrym edytorem kodu oraz kilka rozszerzeń dla Windowsa, które zapewniają dostęp do specyficznych dla Windowsa usług, API oraz rejestru. ActivePython (Community Edition) można pobrać nieodpłatnie, ale nie jest produktem Open Source. Wydawany jest kilka miesięcy po wersji oryginalnej (udostępnianej przez Python.org).
Instalacja ActivePythona (Community Edition).
Oto procedura instalacji ActivePythona:

 1. Ściągamy ActivePythona ze strony
  https://www.activestate.com/products/activepython/downloads/
  (Do wyboru mamy wersje Python 2.7, Python 3.5 oraz Python 3.6 dla Win32/Win64.
  Uwaga: obecnie do pobrania wskazanych plików wymagana jest rejestracja, czego jeszcze niedawno nie żądano.
  Polecam pobranie ActivePython 3.5 w wersji dla Win64.
  Poza tym w roku 2020 kończy się wsparcie dla Python 2.7 co wymusza na niektórych producentach darmowego oprogramowania bazującego na tej wersji Pythona przepisywanie całego kodu do wersji Python 3.6 lub nowszego. Jeżeli do tego zdarza się, że mamy na przykład około tysiąc dodatków tworzonych przez społeczność programistów Pythona 2.7 dla jakiegoś konkretnego produktu open source, to trzeba przepisać również te wszystkie dodatki, co nie jest sprawą prostą i automatyczną.
 2. Klikamy dwukrotnie na ściągnięty plik (instalatora wybranej wersji) ActivePython (na przykład 3.5).
 3. Przechodzimy wszystkie kroki instalatora.
  (zatwierdzamy warunki licencji, wybieramy instalację kompletną (complete), dodajemy ścieżkę katalogu Python do zmiennych środowiskowych, (ważne!))
  Koniec cytatu.
  Po zakończeniu instalacji tworzymy na pulpicie skrót do Python Windows IDE, czyli pliku PythonWin.exe, który dla przykładowej instalacji Python 3.5 znajduje się na lokalnym dysku twardym w lokalizacji:
  C:\Python35\Lib\site-packages\pythonwin\Pythonwin.exe
  Możemy nazwać skrót 'Python 3.5 dla Windows’,  a następnie za pomocą tego skrótu uruchomić IDE.
  Zobaczymy wtedy ekran z napisem podobnym do poniższego:
  (wszystkie poniżej opisywane okna najpierw wirtualizowałem stosując skrót Insert + Alt + W, zaznaczałem cały tekst w oknie ctrl +a, kopiowałem zaznaczenie do schowka ctrl + c, a następnie wklejałem do tego pliku tekstowego ctrl +v, i dopisywałem krótkie polskie tłumaczenia)
  **okno główne PythonWin IDE
  PythonWin, (Python dla Windows)
  menu główne
  File (Plik), Edit (Edytuj), View (Widok), Tools (Narzędzia), Window (Okno), Help (Pomoc)
  Interactive Window, (okno interaktywne)
  PythonWin 3.5.3 (default, May 16 2017, 01:12:46) [MSC v.1900 64 bit (AMD64)] on win32.
  Portions Copyright 1994-2008 Mark Hammond – see 'Help/About PythonWin’ for further copyright information. Teraz możemy napisać i uruchomić nasz pierwszy skrypt. Opis skrótów klawiszowych oraz okien patrz dodatek na końcu artykułu. 1) otwieramy nowy skrypt wciskając ctrl + n. Domyślna nazwa tworzonego skryptu to 'script1.py’. W otwartym oknie dialogowym tworzenia nowego skryptu, klawiszem tab przechodzimy do przycisku 'OK’, i wciskamy klawisz enter. Bieżące okno dialogowe zostanie zamknięte, i otworzy się puste okno edytora kodu źródłowego naszego skryptu. W otwartym oknie edytora wpisujemy dwie linie kodu, każdą kończymy wciskając klawisz enter, i  zwracamy uwagę na wielkość liter, polecenie 'print’, (drukuj lub wyświetl w tym przypadku), piszemy małymi literami: print(’Hello World!’) print((3.0/4.0)2.54) 2) zapisujemy nasz skrypt pod nową nazwą. Otwieramy górne menu wciskając klawisz Alt (lewy), strzałką w dół rozwijamy kartę 'file’, i przechodzimy do pozycji 'save as’, (zapisz jako), i wciskamy enter.
  Otwiera się okno dialogowe pozwalające zapisać nasz skrypt w wybranej lokalizacji, jako na przykład 'pierwszyskrypt.py’.
  3) Po zapisaniu skryptu wracamy do okna edytora i uruchamiamy skrypt wciskając ctrl + r.
  W otwartym oknie dialogowym (opis w dodatku na końcu),  przechodzimy klawiszem tab do przycisku 'OK’, i wciskamy klawisz enter. Kod zawarty w naszym skrypcie zostanie wykonany, a wyniki wyświetlą się w oknie interaktywnym, do którego przechodzimy wciskając ctrl + tab.
  Jeżeli nie popełniliśmy jakiegoś błędu, to powinniśmy zobaczyć coś takiego:
  **
  Interactive Window, interaktywne  okno,  w którym wyświetlane są wyniki działania skryptu
  Hello World!
  1.905
  **
  Na ekranie wyświetlił się napis 'Hello World!’, a poniżej liczba 1.905.
  Ta liczba to 3/4 cala przeliczone na centymetry. Dzielenie to znak '/’, natomiast mnożenie to znak '*’. Dodatkowe nawiasy zapewniają poprawną kolejność wykonywanych działań matematycznych.
  **Dodatek zawierający polskie opisy większości zakładek i okien dialogowych IDE.
  zakładka 'File’, Plik
  New , nowy, Ctrl+N
  Open, otwórz, … Ctrl+O
  Locate , umiejscowienie, … Ctrl+L
  Close, zamknij
  Save , zapisz, Ctrl+S
  Save As, zapisz jako, …
  Save All , zapisz wszystko, Ctrl+Shift+S
  Run , uruchom, … Ctrl+R
  Debug , usuwanie błędów, podmenu zawiera:
  Go , idź do, F5
  Step in , sprawdzaj funkcję, F11
  Step out , pomiń sprawdzanie funkcji, F10
  Stop , zatrzymaj, Shift+F5
  Toggle Breakpoint , wstaw punkt przerwania, F9
  koniec tego podmenu
  Import , importuj, .. Ctrl+I
  Check , sprawdź składnie, Ctrl+Shift+C
  Print , drukuj, … Ctrl+P
  Print Preview, podgląd wydruku
  Print Setup, parametry wydruku, …
  (lista wcześniej uruchamianych skryptów, lista jest pusta przy pierwszym uruchomieniu), na przykład
  1 readDocx.py
  2 z wielu html do pliku  textowego .py
  Exit , zamknij program, Alt+F4
  **
  Save As, zapisz jako , okno dialogowe
  Organizuj Nowy folder
  Nazwa Data modyfikacji TypOneDrive
  Pulpit
  Wideo
  Dysk lokalny (C:
  Nazwa pliku: Script1.py
  Zapisz jako typ: Python Scripts (*.py, *.pyw, *.pys)
  Ukryj foldery Zapisz Anuluj
  **
  Run Script, rozpocznij wykonywanie skryptu, okno dialogowe
  Script File , plik skryptu, C:\ nazwa katalogu użytkownika \ Script1.py , Browse , przeglądaj, …
  Arguments , argumenty wywołania skryptu, „”OK””, przyciskOK, uruchamia skrypt
  Debugging , sprawdzanie błędów, No debugging , domyślnie bez sprawdzania błędów, Cancel, anuluj
  **
  Interactive Window, interakcyjne okno,  w którym wyświetlane są wyniki działania skryptu
  Hello World!
  1.905
  **
  zakładka 'Edit’, edycja
  Undo , cofnij, Ctrl+Z
  Redo , ponów, Ctrl+Y
  Cut , wytnij, Ctrl+X
  Copy , kopiuj, Ctrl+C
  Paste , wklej, Ctrl+V
  Delete , usuń, wyczyść, Del
  Find, szukaj, … Alt+F3
  Find Next , wyszukaj kolejne wystąpienie, F3
  Replace, zamień, … Ctrl+H
  Goto Line, przejdź do linii o podanym numerze, … Ctrl+G
  Select All, zaznacz wszystko, ctrl + a
  Source Code, operacje na kodzie źródłowym, podmenu zawiera
  Indent region, przesuwa wskazany obszar o cztery spacje w prawo, wcięcie o cztery spacje
  Dedent region , przesuwa wskazany obszar o cztery spacje w lewo, wysunięcie o cztery spacje, Shift+Tab
  Comment out region , wstawia znak komentarza, dwa krzyżyki, ##, na początku każdej linii wskazanego obszaru, Alt+3
  Uncomment region , usuwa znak komentarza, # lub ## znajdujący się na początku każdej linii wskazanego obszaru, Alt+4
  Tabify region , zamienia początkowe spacje na tabulatory we wskazanym obszarze, Alt+5
  Untabify region , zamienia początkowe tabulatory naodpowiednią liczbę spacji we wskazanym obszarze, Alt+6
  Toggle tabs , włącza stosowanie tabulatorów jako  wcięć w całym tekście, wymaga potwierdzenia, Ctrl + T
  New indent width , zmienia szerokość wcięcia, Alt + U
  Format Paragraph , formatuje bieżący akapit oddzielony pustą linią, Alt+Q
  Expand word , rozwija listę słów dostępnych w buforze, Alt + / **
  zakładka 'View’, widok
  Toolbars, Paski narzędzi , podmenu zawiera dwie opcje
  Standard, standardowe, zaznaczone
  Debugging, śledzenie i usuwanie błędów
  Status Bar, Pasek stanu
  Interactive Window, Interaktywne okno
  Whitespace, białe znaki
  Indentation guides, wskaźniki wcięć
  Right edge indicator, symbol zawijania
  End-of-line markers, znaczniki końca linii
  Fixed Font, stała czcionka
  Folding submenu, składanie podmenu
  Expand , rozwiń, numeryczny Plus
  Collapse , zwiń, numeryczny Minus
  Expand all , rozwiń wszystko, Alt + numeryczny Plus
  Collapse all , zwiń wszystko, Alt + numeryczny Minus
  Toggle top-level , włącz górny poziom, numeryczna *
  koniec tego podmenu
  Options, opcje, …
  **
  zakładka 'Tools’, narzędzia
  Browser, przeglądarka
  Browse Python Path, podgląd ścieżki katalogu Pythona
  Edit Python Path, edycja ścieżki katalogu Pythona
  COM Makepy utility, Narzędzie COM Makepy
  COM Browser, Przeglądarka COM
  Trace Collector Debugging tool, Narzędzie do debugowania Trace Collector
  **
  zakładka Window, okno
  Cascade, kaskada
  Tile, sąsiadująco
  Arrange Icons, uporządkowane ikony
  Split, podziel
  **
  zakładka 'Help’, pomoc
  Python Manuals, podręczniki do Pythona
  PythonWin Reference, PythonWin odnośniki
  Other, pozostałe
  About PythonWin, informacje o programie PythonWin, …”

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *