Czy istnieje darmowy czytnik ebook dla komputerów PC?

Czy istnieje darmowy czytnik ebook dla komputerów PC?

Bookworm to w pełni dostępny dla niewidomych użytkowników JAWS i monitorów brajlowskich, darmowy czytnik eBooków.

Pliki instalacyjne dla Win32/Win64 można pobrać pod adresem:
https://mush42.github.io/bookworm/

**Podręcznik użytkownika Bookworm (mól książkowy)

Wprowadzenie

Bookworm to dostępny czytnik książek, który umożliwia osobom niewidomym i niedowidzącym czytanie książek elektronicznych w łatwy i bezproblemowy sposób. Główne zalety Bookworm to:

 • Obsługuje popularne formaty e-booków, w tym EPUB i PDF
 • Możesz dodać nazwane zakładki, aby zaznaczyć interesujące pozycje w tekście do późniejszego wykorzystania
 • Możesz dodawać notatki, aby uchwycić ciekawą myśl lub utworzyć podsumowanie treści w określonym miejscu tekstu. Bookworm pozwala szybko przejść do określonej notatki i ją wyświetlić. Później możesz wyeksportować te notatki do pliku tekstowego lub dokumentu HTML do wykorzystania w przyszłości.
 • Dwa różne style przeglądania stron; zwykły tekst iw pełni renderowane, z możliwością powiększania, obrazy.
 • Wyszukiwanie pełnotekstowe z dostosowywanymi opcjami wyszukiwania
 • Nawigacja po książkach za pomocą spisu treści jest szeroko obsługiwana dla wszystkich formatów e-booków
 • Obsługa czytania książek na głos za pomocą syntezatora mowy z konfigurowalnymi parametrami głosu.
 • Możliwość dostosowania syntezatora mowy do profili głosowych. Każdy profil głosowy konfiguruje styl mowy i możesz dowolnie aktywować / dezaktywować dowolny profil głosowy, nawet podczas czytania na głos!
 • Obsługa standardowych poleceń powiększania / pomniejszania / resetowania, odpowiednio Ctrl + =, Ctrl + – i Ctrl + 0. Ta funkcja jest obsługiwana w widoku zwykłego tekstu i renderowanym widoku strony.
 • Wsparcie dla eksportu dowolnego formatu e-booka do zwykłego pliku tekstowego.

Instalacja

Aby uruchomić Bookworm na komputerze, wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź swoją przeglądarką internetową na oficjalną stronę Bookworm i pobierz instalator odpowiedni dla twojego systemu operacyjnego. Bookworm występuje w dwóch odmianach:
 • 32-bitowy instalator dla komputerów z 32-bitową wersją systemu Windows
 • 64-bitowy instalator dla komputerów z 64-bitową wersją systemu Windows
 1. Uruchom instalator i postępuj zgodnie z instrukcjami
 2. Po pomyślnym zakończeniu instalacji możesz uruchomić Bookworm z pulpitu lub z listy programów w menu Start

Praca z programem

Otwieranie książki

Możesz otworzyć książkę, wybierając pozycję menu „Otwórz …” z menu „Plik”. Alternatywnie możesz użyć skrótu Ctrl + O. Tak czy inaczej, wyświetlane jest znane okno dialogowe „otwórz plik”. Przejdź do swojego e-booka i kliknij przycisk Otwórz, aby go załadować.

Okno czytnika

Główne okno Bookworm składa się z następujących dwóch części:

 1. „Spis treści”: Ta część pokazuje rozdziały e-booków ”. Pozwala poznać strukturę treści. Użyj klawiszy nawigacyjnych, aby poruszać się po rozdziałach i naciśnij enter, aby przejść do określonego rozdziału.
 2. Obszar „Widok tekstowy”: Ta część zawiera tekst bieżącej strony. W tej części możesz używać zwykłych poleceń czytania do poruszania się po tekście. Ponadto do poruszania się po e-booku można używać następujących skrótów klawiaturowych:
 • Enter: przejście do następnej strony w bieżącej sekcji
 • Backspace: przejdź do poprzedniej strony w bieżącej sekcji
 • Gdy kursor znajduje się w pierwszym wierszu, dwukrotne naciśnięcie strzałki w górę powoduje przejście do poprzedniej strony.
 • Gdy kursor znajduje się w ostatnim wierszu, dwukrotne naciśnięcie strzałki w dół powoduje przejście do następnej strony.
 • Alt + Home: przejdź do pierwszej strony bieżącej sekcji
 • Alt + End: przejdź do ostatniej strony bieżącej sekcji
 • Alt + page down: przejdź do następnej sekcji
 • Alt + Page up: przejdź do poprzedniej sekcji

Zakładki i notatki

Bookworm umożliwia dodawanie adnotacji do otwartej książki. Możesz dodać zakładkę, aby zapamiętać określoną lokalizację w książce, a później szybko do niej przejść. Możesz także zanotować notatkę, aby uchwycić myśl lub podsumować niektóre treści.

Dodawanie zakładek

Podczas czytania książki możesz nacisnąć Ctrl + B (lub wybrać pozycję menu „Dodaj zakładkę” z menu „Adnotacje”, aby dodać zakładkę. Zakładka zostanie dodana w bieżącym położeniu kursora. Zostaniesz poproszony o podaj tytuł zakładki. Wpisz żądany tytuł i kliknij przycisk OK. Zakładka zostanie dodana w bieżącej lokalizacji, a bieżąca linia zostanie wizualnie podświetlona.

Wyświetlanie zakładek

Naciśnij Ctrl + Shift + B lub wybierz element menu „Wyświetl zakładki” z menu „Adnotacje”. Zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające dodane zakładki. Kliknięcie dowolnego elementu na liście zakładek spowoduje natychmiastowe przejście do pozycji tej zakładki.

Ponadto możesz nacisnąć klawisz F2, aby edytować tytuł wybranej zakładki na miejscu, lub kliknąć przycisk „Usuń, delete” lub klawisz „Usuń, delete” na klawiaturze, aby usunąć wybraną zakładkę.

Tworzenie notatki

Podczas czytania książki możesz nacisnąć Ctrl + N (lub wybrać pozycję menu „Notatka” z menu „Adnotacje”, aby zrobić notatkę. Notatka zostanie dodana w bieżącej pozycji kursora. Zostaniesz poproszony , aby podać tytuł i treść notatki. Wpisz żądany tytuł i treść, a następnie kliknij przycisk OK. Notatka zostanie dodana w bieżącej lokalizacji.

Gdy przejdziesz do strony zawierającej co najmniej jedną notatkę, usłyszysz dźwięk informujący o istnieniu notatki na bieżącej stronie.

Zarządzanie notatkami

Naciśnij Ctrl + Shift + N lub wybierz pozycję menu „Zarządzaj notatkami” z menu „Adnotacje”. Zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające dodane notatki. Kliknięcie dowolnego elementu na liście notatek spowoduje natychmiastowe przejście do pozycji tej notatki. Kliknięcie przycisku „Widok” spowoduje wyświetlenie okna dialogowego z tytułem i treścią wybranej notatki.

Dodatkowo możesz kliknąć przycisk „Edytuj”, aby edytować tytuł i treść wybranej notatki, naciśnij F2, aby edytować tytuł wybranej notatki na miejscu, lub możesz kliknąć przycisk „Usuń” lub klawisz „Usuń” na klawiaturze, aby usunąć wybraną notatkę.

Eksportowanie notatek

Bookworm umożliwia eksportowanie notatek do pliku tekstowego lub dokumentu HTML, który można następnie otworzyć w przeglądarce internetowej. Opcjonalnie Bookworm umożliwia eksportowanie notatek do markdown, który jest formatem tekstowym do pisania dokumentów strukturalnych popularnych wśród ekspertów użytkowników komputerów.

Aby wyeksportować swoje notatki, wykonaj następujące kroki:

 1. Z menu „Adnotacje” wybierz pozycję menu „Eksporter notatek …”
 2. Wybierz zakres eksportu. Mówi to Bookworm, czy chcesz wyeksportować notatki z całej książki, czy po prostu chcesz wyeksportować notatki z bieżącej sekcji.
 3. Wybierz format wyjściowy. Określa format pliku otrzymanego po wyeksportowaniu. Eksport do zwykłego tekstu daje prosty, ładnie sformatowany plik tekstowy, eksport do HTML daje stronę internetową, a eksport do markdown zapewnia dokument strukturalny, który jest formatem tekstowym popularnym wśród doświadczonych użytkowników komputerów.
 4. Jeśli chcesz, aby Bookworm otworzył plik, do którego wyeksportowano twoje notatki, możesz zaznaczyć pole wyboru „Otwórz plik po wyeksportowaniu”.
 5. Kliknij Eksportuj. Zostaniesz poproszony o wybranie nazwy eksportowanego pliku i lokalizacji, w której plik jest zapisywany. Kliknięcie „Zapisz” zapisze plik i otworzy go, jeśli zostałeś do tego poinstruowany przez Bookworm.

Czytanie na głos

Bookworm obsługuje czytanie na głos treści otwartej książki za pomocą zainstalowanego głosu syntezatora mowy. Wystarczy nacisnąć F5, aby rozpocząć mowę, F6, aby wstrzymać lub wznowić mowę, i F7, aby całkowicie zatrzymać mowę.

Możesz skonfigurować mowę na dwa sposoby:

 1. Korzystanie z profilu głosowego: profil głosowy zawiera niestandardowe konfiguracje mowy, możesz włączyć / wyłączyć profil głosowy w dowolnym momencie. Możesz uzyskać dostęp do profili głosowych z menu mowy lub naciskając Ctrl + Shift + V. Zauważ, że Bookworm zawiera kilka przykładowych, wbudowanych profili głosowych.
 2. Globalne ustawienia mowy: te ustawienia będą domyślnie używane, gdy profil głosu nie jest aktywny. Możesz skonfigurować globalne ustawienia mowy w preferencjach aplikacji.

Podczas głośnego czytania możesz przeskakiwać do tyłu lub przedmową po akapicie, naciskając Alt oraz klawisze strzałek w lewo i w prawo.

Konfigurowanie stylu czytania

Oprócz ustawień mowy Bookworm umożliwia także dostrajanie sposobu czytania za pomocą tych ustawień. Wszystkie poniższe ustawienia można znaleźć na stronie czytania preferencji aplikacji.

 • Co czytać: ta opcja kontroluje, co się stanie, gdy poinstruujesz Bookworm, aby „odtworzył” bieżącą książkę. Możesz wybrać opcję „Przeczytaj całą książkę”, „Przeczytaj bieżącą sekcję” lub „Tylko bieżącą stronę”. Domyślnie Bookworm czyta całą książkę w sposób ciągły, chyba że poinstruujesz ją, aby przestała, gdy dotrze do końca strony lub końca bieżącej sekcji.
 • Od czego zacząć: ta opcja kontroluje pozycję, od której zaczniesz czytać na głos. Możesz rozpocząć czytanie od „Pozycja karetki” lub „Początek bieżącej strony”.
 • Jak czytać: ten zestaw opcji kontroluje zachowanie Bookworm podczas czytania na głos. Możesz włączyć / wyłączyć dowolną z następujących opcji, zaznaczając / odznaczając odpowiednie pole wyboru:
 • Podświetl tekst mówiony: jeśli ta opcja jest włączona, aktualnie czytany tekst jest podświetlony wizualnie.
 • Wybierz tekst mówiony: jeśli ta opcja jest włączona, zaznaczany jest aktualnie czytany tekst. Umożliwia to na przykład naciśnięcie klawiszy Ctrl + C, aby skopiować aktualnie mówiony akapit.
 • Odtwarzaj dźwięk na końcu sekcji: jeśli ta opcja jest włączona, Bookworm odtwarza dźwięk po dotarciu do końca sekcji.

Tryb ciągłego czytania

Oprócz wbudowanych funkcji zamiany tekstu na mowę Bookworm, możesz skorzystać z funkcji ciągłego czytania czytnika ekranu (znanej również jako „powiedz wszystko”). Bookworm zapewnia obsługę tej funkcji poprzez „tryb ciągłego czytania”. Ten tryb jest domyślnie aktywny i można go wyłączyć na stronie czytania preferencji aplikacji. Gdy aktywny jest tryb ciągłego czytania, strony są przewracane automatycznie, gdy czytnik ekranu przechodzi przez książkę.

Należy pamiętać, że ze względu na sposób, w jaki ta funkcja jest obecnie implementowana, należy oczekiwać następujących ograniczeń:

 • Ciągły odczyt zostanie przerwany, jeśli zostanie osiągnięta pusta strona. Jeśli doszedłeś do pustej strony, po prostu przejdź do niepustej strony i stamtąd ponownie włącz funkcję ciągłego czytania czytnika ekranu.
 • Przeniesienie karetki do ostatniego znaku na stronie spowoduje natychmiastowe przejście do następnej strony

Wyświetlanie w pełni renderowanej wersji bieżącej strony

Bookworm pozwala wyświetlić w pełni renderowaną wersję książki. Gdy książka jest otwarta, możesz nacisnąć Ctrl + R lub wybrać pozycję menu „Renderuj stronę” z menu narzędzi. Ten widok nazywamy „widokiem renderowania”, a nie domyślnym widokiem tekstowym.

W widoku renderowania można używać zwykłych poleceń powiększania, aby powiększać i pomniejszać stronę:

 • Ctrl + = powiększenie
 • Ctrl + – oddalenie
 • Ctrl + 0 resetuje poziom powiększenia

Pamiętaj, że możesz również użyć wyżej wymienionych poleceń nawigacji książki, aby poruszać się również po widoku renderowania. Możesz także nacisnąć klawisz Escape, aby zamknąć ten widok i powrócić do domyślnego widoku tekstowego.

Nawigacja do określonej strony

Aby przejść do konkretnej strony w aktualnie otwartej książce, naciśnij Ctrl + G lub wybierz pozycję menu „Idź do …” z menu narzędzi, aby wyświetlić okno dialogowe „Przejdź do strony”. W tym oknie dialogowym możesz wpisać numer dowolnej strony, do której chcesz nawigować, a Bookworm Cię tam zaprowadzi. Pamiętaj, że to okno dialogowe wskaże Ci całkowitą liczbę stron znalezionych w bieżącej książce.

Wyszukiwanie w książce

Aby znaleźć konkretny termin lub fragment tekstu w aktualnie otwartej książce, możesz nacisnąć Ctrl + F, aby wyświetlić „Okno dialogowe Wyszukaj książkę”. To okno dialogowe pozwala wpisać tekst, który chcesz wyszukać, a także skonfigurować sam proces wyszukiwania. Dostępne są następujące opcje:

 • Rozróżniana jest wielkość liter: wyszukiwanie uwzględni wielkość liter w wyszukiwanym haśle.
 • Tylko całe słowo: Wyszukiwane hasło musi być znalezione jako całe słowo, tzn. Nie jako część innego słowa
 • Zakres wyszukiwania: Pozwala ograniczyć wyszukiwanie do określonych stron lub określonej sekcji.

Po kliknięciu przycisku OK w oknie dialogowym „Szukaj książki” pojawi się kolejne okno dialogowe zawierające wyniki wyszukiwania. Kliknięcie dowolnego elementu na liście wyników wyszukiwania spowoduje natychmiastowe przejście do pozycji tego wyniku z wyróżnionym terminem wyszukiwania.

Pamiętaj, że jeśli zamknąłeś okno wyników wyszukiwania, możesz nacisnąć F3 i Shift + F3, aby przejść odpowiednio do następnego i poprzedniego wystąpienia ostatniego wyszukiwania.

Zarządzanie powiązaniami plików

Przycisk „Zarządzaj powiązaniami plików”, znajdujący się na stronie ogólnej w preferencjach aplikacji, pomaga zarządzać typami plików, które są powiązane z Bookworm. Powiązanie plików z Bookworm oznacza, że ​​po kliknięciu pliku w Eksploratorze Windows plik ten zostanie domyślnie otwarty w Bookworm. Zauważ, że to okno dialogowe jest zawsze wyświetlane użytkownikowi przy pierwszym uruchomieniu programu.

Po uruchomieniu menedżera skojarzeń plików dostępne będą następujące opcje:

 • Skojarz wszystko: powoduje to zmianę ustawień, więc jeśli plik jest obsługiwany przez Bookworm, system Windows użyje Bookworm, aby go otworzyć.
 • pomiń wszystkie skojarzenia obsługiwanych typów plików: spowoduje to usunięcie wcześniej zarejestrowanych skojarzeń plików
 • Indywidualne przyciski dla każdego obsługiwanego typu pliku: kliknięcie dowolnego z nich spowoduje skojarzenie odpowiedniego typu pliku z Bookworm.

Aktualizacja Bookworm

Domyślnie Bookworm sprawdza dostępność nowych wersji podczas uruchamiania. To gwarantuje, że otrzymasz najnowszą i najlepszą grę Bookworm tak wcześnie, jak to możliwe. Możesz wyłączyć to domyślne zachowanie w preferencjach aplikacji. Możesz także sprawdzić dostępność aktualizacji ręcznie, klikając pozycję menu „Sprawdź aktualizacje” znajdującą się w menu „Pomoc”.

Tak czy inaczej, gdy zostanie znaleziona nowa wersja, Bookworm zapyta, czy chcesz ją zainstalować. Jeśli klikniesz „Tak”, aplikacja pobierze pakiet aktualizacji i wyświetli okno dialogowe wskazujące postęp pobierania. Po pobraniu aktualizacji Bookworm ostrzeże Cię komunikatem, że uruchomi ponownie aplikację w celu aktualizacji. Wystarczy kliknąć „OK”, aby zakończyć proces aktualizacji.

Zgłaszanie problemów i problemów

Jako niewidomi programiści, naszym obowiązkiem jest opracowywanie aplikacji, które zapewniają nam niezależność i innym niewidomym przyjaciołom na całym świecie. Jeśli więc uważasz, że Bookworm jest przydatny w jakikolwiek sposób, pomóż nam ulepszyć Bookworm dla Ciebie i innych. Na tym początkowym etapie chcemy, abyś informował nas o wszelkich błędach, które możesz napotkać podczas korzystania z Bookworm. Aby to zrobić, otwórz nowy problem ze szczegółami błędu w narzędziu do śledzenia problemów. Twoja pomoc jest bardzo ceniona.

Przed przesłaniem nowego problemu upewnij się, że Bookworm działa w trybie debugowania. Aby włączyć tryb debugowania, przejdź do menu „Pomoc”, a następnie kliknij „Uruchom ponownie z włączonym trybem debugowania” i spróbuj odtworzyć problem z włączonym trybem debugowania. W większości przypadków, gdy błąd wystąpi ponownie przy włączonym trybie debugowania, zostanie wyświetlone okno dialogowe ze szczegółami tego błędu. Następnie możesz skopiować te informacje i dołączyć je do zgłoszenia problemu.

Pamiętaj, że niektóre problemy mogą być trudne do odtworzenia, znikają one po ponownym uruchomieniu programu. W takim przypadku można zgłosić problem bez szczegółowych informacji z trybu debugowania. Upewnij się, że podałeś jak najwięcej informacji o szczegółach systemu i scenariuszu użytkowania.

Nowe aktualizacje

Aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami o Bookworm, możesz odwiedzić stronę Bookworm pod adresem: mush42.github.io/bookworm. Możesz również śledzić głównego programistę, Musharrafa Omera, pod adresem @ mush42 na Twitterze.

Licencja

Bookworm jest chroniony prawem autorskim (c) 2019 Musharraf Omer and Bookworm Contributors. Jest licencjonowany na licencji MIT.
Język menu programu: angielski.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *