Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 5

Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 5

Korzystanie z panelu nawigacji Word 2016 z JAWS

Program Word 2016 posiada wbudowaną funkcję nawigowania po dokumencie, a także wyszukiwania i modyfikowania  tekstu.
Na zakładce Narzędzia główne Wstążki znajdują się polecenia:
Znajdź, ctrl + f,
Zamień, ctrl + h,
Przejdź do, ctrl + g.

W otwartych dokumentach możemy nawigować po nagłówkach, stronach lub wynikach wyszukiwania.
Możemy także wyszukiwać elementy specjalne, takie jak znaczniki akapitów, tabele, pola lub elementy graficzne.
Aby przyspieszyć i ulepszyć proces wyszukiwania, można również korzystać z symboli wieloznacznych (wildcards).

Panel nawigacji otwieramy wciskając klawisze ctrl + f.
Aby zamknąć panel nawigacji, przenosimy fokus do otwartego panelu, naciskając klawisze F6, lub SHIFT + F6, a następnie wciskamy klawisze, CTRL + SPACJA, aby otworzyć menu kontekstowe, i wybieramy Zamknij.

**Opis panelu nawigacji.

Panel nawigacji zwykle otwiera się po lewej stronie ekranu. Zawiera następujące elementy:

• W górnej części panelu znajduje się pole edycyjne przeszukaj dokument, a po prawej stronie  przycisk wySzukaj, przechodzimy do niego wciskając tab, kiedy fokus znajduje się w polu edycyjnym przeszukaj.
Wizualnie wygląda jak małe szkło powiększające.
• Poniżej pola edycyjnego wyszukiwania, znajdują się trzy karty podobne do zakładek w wielostronicowym oknie dialogowym.
Aby poruszać się między zakładkami, gdy fokus jest ustawiony na jednej z nich, użyj STRZAŁKI W LEWO lub W PRAWO.
Są to zakładki:
◦ Nagłówki
◦ Strony
◦ Wyniki

• Pionowa kolumna pod zakładkami, która zajmuje większość pozostałej części panelu Nawigacji, zmienia swoją zawartość w zależności od tego, która z zakładek jest zaznaczona.

**Korzystanie z klawiatury w panelu nawigacji

 1. Otwórz w edytorze Word przykładowy dokument, zawierający tekst, nagłówki, tabele oraz grafiki.
  Wciśnij ctrl + f, aby otworzyć panel nawigacji.
  Fokus znajduje się w polu edycji wyszukiwania.
 2. Naciśnij TAB, aby przejść do przycisku wyszukaj.
 3. Naciśnij klawisz ENTER, aby otworzyć menu kontekstowe dla różnych opcji przycisku wyszukiwania.
  Mamy do dyspozycji:
  opcje, znajdowanie zaawansowane, Zamień, przejdź do,  grafika, tabele, równania, przypisy dolne/końcowe, menu komentarze.
 4. Na razie naciśnij klawisz ESC, aby zamknąć menu. Focus powraca do przycisku wyszukiwania.
 5. Naciśnij TAB . Fokus przechodzi do zakładki Nagłówki. Jeśli fokus znajduje się na jednej z pozostałych zakładek,
  na przykład, na zakładce Strony lub na zakładce Wyniki, wystarczy nacisnąć strzałkę W LEWO, aby przejść do zakładki Nagłówki. Okienko poniżej trzech zakładek zmienia się, wyświetlana jest lista wszystkich nagłówków w dokumencie.
 6. Naciśnij strzałkę W PRAWO, aby przejść do zakładki Strony.
  Panel poniżej zmienia się, wyświetlane są miniatury stron w dokumencie.
  Nie możemy używać Klawiatury do przemieszczania się między miniaturami poniżej, ale w miarę zmiany stron w dokumencie miniaturka bieżącej strony jest pokazywana w okienku nawigacji.
  Użytkownicy myszy, na przykład używający programu Magic, powiększającego ekran, mogą kliknąć te miniatury, aby przełączyć się na wskazaną stronę.
 7. Naciśnij strzałkę W PRAWO, aby przejść do zakładki Wyniki.
  Jeśli z powodzeniem zakończyło się wyszukiwanie fragmentu tekstu w dokumencie, to w panelu poniżej wyświetlana jest pionowa lista przycisków.
  Wciśnięcie klawisza spacji na wybranym przycisku, przeniesie fokus do wyników wyszukiwania w dokumencie.
 8. Na razie naciśnij strzałkę W LEWO, aby powrócić do zakładki Nagłówki.

UWAGA:
Jeżeli szukana fraza została znaleziona, to w panelu pojawiają się dwa dodatkowe przyciski tuż obok przycisku wyszukaj.
Są to przyciski Poprzedni wynik i Następny wynik.
Jeśli nie znaleziono szukanego tekstu, to przyciski te nie są wyświetlane.
W ten sposób można stwierdzić, czy wyszukiwanie zakończyło się sukcesem.

** Panel nawigacji z wyświetlonymi wynikami.

Musimy wiedzieć w jaki sposób  panel nawigacji obsługuje wszystkie znalezione wyniki.
Kiedy przeglądamy dokument, program Word podświetla nagłówki, strony lub wyniki wyszukiwania w panelu nawigacji tak,
aby pokazać w którym miejscu dokumentu aktualnie się znajdujemy.
Nagłówki w panelu nawigacji są zsynchronizowane z nagłówkami w dokumencie.
Jeśli jesteś użytkownikiem programu MAGic, możesz kliknąć nagłówki, strony lub przyciski wyników wyszukiwania w panelu nawigacji, aby przejść bezpośrednio do tego miejsca w dokumencie.

Jeśli masz na przykład, dziesięć  stronicowy dokument z nagłówkami, to w panelu nawigacji wszystkie dziesięć miniatur stron są wyświetlane w zakładce Strony, a wszystkie nagłówki są wyświetlane w zakładce Nagłówki.
Po zakończeniu wyszukiwania, panel nawigacji odfiltrowuje miniatury tych stron, na których nic nie znaleziono.
Dlatego zamiast pokazywać wszystkie dziesięć miniatur stron, możesz znaleźć tylko jedną lub dwie strony w panelu nawigacji. Wyświetlane są tylko strony zawierające wyniki.
W przypadku zakładki z Nagłówkami, wszystkie nagłówki są nadal wyświetlane, ale nagłówki, pod którymi tekst zawiera szukaną frazę, pojawiają się z żółtym podświetleniem tła.

UWAGA:
Kiedy przełączymy się do innego programu, wciskając alt + tab, gdy fokus znajdował się w panelu nawigacji, to po przeniesieniu fokusa z powrotem do programu Word, kursor znajdzie się w obszarze dokumentu, a nie w panelu nawigacji.
Aby powrócić do panelu nawigacji, i przejrzeć wyniki wyszukiwania lub przeprowadzić nowe wyszukiwanie, naciśnij ponownie CTRL + F.
Wyświetlane są ostatnie wyniki wyszukiwania.

UWAGA:
Po wprowadzeniu zmian w dokumencie już po wykonaniu przeszukiwania, program Word wstrzymuje wyszukiwanie i opróżnia zakładkę wyników.
Aby ponownie wyświetlić wyniki wyszukiwania, naciśnij CTRL + F, aby powrócić do panelu nawigacji.

**Jak korzystać z zakładki Wyniki.

ćwiczenie:
Otwórz przykładowy dokument w programie Word.

Wciśnij ctrl + f, aby otworzyć panel nawigacji.
Fokus ustawi się w polu edycyjnym przeszukaj dokument.
wpisz jako szukany tekst, na przykład wyraz
„”internet””.
Wyszukiwanie rozpocznie się automatycznie, a dolna część panelu nawigacji wyświetli wyniki dla każdej zakładki.
Przejdź do zakładki Wyniki,
Jeśli wciskając kolejno kilka razy klawisz tab, nie znajdziemy przycisków 'Poprzedni wynik’, albo 'Następny wynik’, to oznacza, że nie znaleziono pasujących elementów.

Załóżmy, że znaleziono dziesięć wystąpień wyrazu 'internet’.
Wciskając klawisz tab sprawdzamy, co znajduje się w panelu nawigacji.
Dostępny jest przycisk Wyszukaj, a następnie przycisk 'Poprzedni wynik’, przycisk 'Następny wynik’, a następnie zakładki Nagłówki, Strony i Wyniki.
Jeśli fokus nie znajduje się na zakładce Wyniki, naciśnij strzałkę W PRAWO, aby przejść do niej.
Panel nawigacji zawiera przyciski, które dopasowują się do wyników wyszukiwania.

 1. Fokus znajduje się na zakładce Wyniki, po znalezieniu wyrazu „”internet””.
  Naciśnij klawisz TAB.
  Fokus przenosi się do pionowej listy przycisków, które zawierają łącza do elementów znalezionych w dokumencie.
  Słyszę, że JAWS ogłasza „”Wynik, jeden z dziesięciu przycisków””.
 2. Naciśnij strzałkę W DÓŁ, aby poznać pozostałe wyniki.
 3. Aby określić wyniki wyszukiwania oraz ich kontekst, Najpierw naciśnij klawisz spacji na dowolnym z przycisków znalezionych elementów.
  Następnie wykorzystaj skrót klawiaturowy JAWS, aby odczytać bieżące słowo lub frazę oraz jej kontekst,
  INSERT + C.
 4. Aby przejść do tego elementu w dokumencie, Naciśnij SHIFT + F6, aby wrócić do dokumentu, a następnie wciśnij strzałkę W LEWO, aby przejść do początku znalezionego słowa lub frazy.
 5. Naciśnij klawisz F6, aby ponownie przejść do panelu nawigacji, i wyświetlić więcej wyników wyszukiwania.
  Możemy strzałką góra/dół przejść do innego przycisku, i powtórzyć cały proces opisany wyżej.

**Grupowanie wyników wyszukiwania według nagłówków

Aby zobaczyć wyniki wyszukiwania według nagłówków, przenieś fokus do zakładki Nagłówki, w panelu nawigacji.
W celu wyróżnienia, nagłówki zawierające poprawne wyniki wyszukiwania są wyświetlane na żółtym tle.
Dlatego zakładka wyniki jest najlepszym rozwiązaniem dla użytkowników JAWS.

Aby przejść do nagłówka w dokumencie, wciśnij klawisz spacji na danym nagłówku w panelu nawigacji.
Aby wykonać różne operacje na nagłówkach w panelu Nawigacji, naciśnij na nagłówku klawisz menu aplikacji, albo wciśnij shift + F10,
Otwiera się lista możliwych działań, na przykład drukowanie, usuwanie, poziom nagłówka, itp.

**Grupowanie wyników wyszukiwania według stron

Aby wyświetlić wyniki wyszukiwania według stron, ustaw fokus na zakładce Strony w panelu nawigacji.
Tylko strony zawierające wyniki wyszukiwania są wyświetlane jako graficzne miniaturki w panelu nawigacji.
Miniaturki stron są dostępne dla użytkowników programu MAGic, ale nie możemy uzyskać dostępu do miniatur stron przy pomocy samej klawiatury.

** Przechodzenie do tabel lub grafik za pomocą panelu nawigacji.

Aby znaleźć inne elementy, takie jak tabele lub grafiki w dokumencie, przejdź do przycisku wyszukaj i naciśnij ENTER.
Otworzy się menu kontekstowe przycisku wyszukiwania.

 1. Na przykład, aby wyszukać tabele w otwartym dokumencie, za pomocą strzałki w dół wybierz pozycję
  „”Tabele””,
  z dostępnej listy, a następnie naciśnij klawisz spacji.
  Zostanie wybrana pierwsza tabela w dokumencie, a fokus znajduje się na przycisku 'Następny wynik’, w panelu nawigacji.
 2. Naciśnij SHIFT + F6, aby wrócić do dokumentu, a następnie naciśnij INSERT + TAB , aby ponownie przeczytać tytuł tabeli.
 3. Naciśnij strzałkę W DÓŁ, aby odznaczyć tabelę i przejść do następnej linii pod tabelą.
 4. Naciśnij klawisz F6, aby wrócić do panelu nawigacji.
  Fokus znajduje się na przycisku 'Następny wynik’.
 5. Naciśnij klawisz SPACJA, aby przejść do następnej tabeli, a następnie powtórz proces jak wyżej.

Postępując w podobny sposób możemy wyszukiwać grafiki lub inne elementy.
Należy z listy dostępnych pozycji wybrać 'grafika’, i powtórzyć powyższą procedurę.

Wskazówka:
• Aby wydrukować tylko nagłówek i zawarty pod nim tekst, wciśnij na danym nagłówku shift + F10, i z listy wybierz 'Drukuj nagłówek i treść’.
• Aby powrócić do miejsca, w którym pracowałeś, gdy dokument był ostatnio zamknięty, naciśnij SHIFT + F5.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *