Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 3

Wykorzystanie JAWS do pracy z MS Word 2016, cz. 3

Po uruchomieniu Microsoft Word, w oknie startowym kursor ustawia się na przycisku 'proponowany nowy, pusty dokument’.
Jeżeli teraz wciśniemy strzałkę w prawo, to zaczniemy poruszać się po dostępnej kolekcji stylów i formularzy, na przykład kalendarze, wizytówki, zaproszenia, życiorys itp.
Możemy wybrać jeden z nich, ale wciskając cyklicznie strzałkę w prawo, powróćmy do przycisku nowy dokument, i wciskamy klawisz spacji, aby wykonać proste ćwiczenie:

1.  na początek pustym dokumencie Wpisujemy kilka przykładowych zdań
2.  Teraz otwórz panel zadań Zastosuj style.
Możesz to zrobić szybko, naciskając
CTRL + SHIFT + S.
Okienko zadań Zastosuj style ustawia fokus w polu edycyjnym Nazwa stylu, na „”Normalny””.
Na liście znajdziemy bardzo dużo możliwych stylów, na przykład wciskając strzałkę w górę, mamy 'wyczyść wszystko’, teraz wciskając strzałkę w dół mamy kolejno: normalny, bez odstępów, nagłówek jeden, nagłówek dwa, tytuł, podtytuł itd.
Znajdziemy tutaj style dla tabel, list i wiele, wiele innych możliwości.
Nie będziemy teraz stosować żadnych stylów, ale celem jest pokazanie, jak się poruszać w tym środowisku.
3.  Naciśnij klawisz F6 .
Fokus przenosi się z okienka zadań stosowania stylów do paska stanu u dołu strony.
Możemy naciskać strzałkę w PRAWO lub STRZAŁKĘ W LEWO, aby poruszać się po pasku stanu.
Na przykład, na moim komputerze fokus najpierw ustawił się na przycisku numeru strony.
Naciśnij STRZAŁKĘ W PRAWO, a fokus zostanie przeniesiony do przycisku statystyka wyrazów.
(Uwaga: jeśli własnoręcznie dostosowałeś pasek narzędzi, wciskając klawisz menu kontekstowego i ustawiłeś inne opcje, możesz tutaj znaleźć różne inne dostępne przyciski.)

Wciskając wielokrotnie klawisz strzałki w prawo spowodujemy, że na koniec fokus powróci do przycisku z numerem strony.
Ponieważ są to przyciski, możesz nacisnąć ENTER na dowolnym z nich, aby wykonać określone zadania.

  1. Ponownie naciśnij klawisz F6, a fokus przejdzie na Wstążkę.
    Naciśnij F6 jeszcze raz, Fokus przechodzi do obszaru edycji dokumentu.
    Uwaga: Użyj klawisza F6 lub SHIFT + F6, aby przenieść fokus klawiatury do różnych obszarów.

 Wciskamy F6, aby  fokus wrócił do panelu zadań stosowania stylów.
Wciskamy
CTRL + SPACJA,
aby otworzyć menu kontekstowe z opcjami, a następnie strzałką w dół przejdź do opcji 'zamknij’, i naciśnij ENTER, aby zamknąć to okno.
Fokus powraca do dokumentu.

 UWAGA:
Nie trzeba otwierać okienka zadań, aby poruszać się po różnych częściach ekranu.
Możesz użyć tych samych klawiszy, aby to zrobić bez otwierania okienka zadań.
Jednak bardzo często zdarza się, że jednocześnie otwartych jest kilka okien zadań, podczas pracy w Microsoft Office 2016,
i musisz wiedzieć, jak do nich dotrzeć.
Po przeniesieniu fokusa do danego zadania, oczywiście można nacisnąć klawisz TAB lub użyć klawiszy strzałek, aby przejść do różnych elementów sterujących zadaniem, w zależności od wykonywanej czynności.

**Wstążka

Wstążka wygląda jak wielostronicowe okno dialogowe.
Górne zakładki wstążki wystają zza wstążki, z wyjątkiem bieżącej, która znajduje się na pierwszym planie.
Po kliknięciu jednej z kart wstążki pojawia się ona na pierwszym planie, a dolna część wstążki zmienia się w grupy przycisków i kontrolek właściwych dla danej karty.
Jednak w odróżnieniu od wielostronicowego okna dialogowego nie można nacisnąć klawiszy, CTRL + TAB, aby przejść z jednej karty wstążki do drugiej.
Aby przejść do górnej wstążki, należy nacisnąć sam klawisz ALT,
a fokus zostanie przeniesiony do pierwszej zakładki.

Następnie możesz naciskać klawisze STRZAŁEK , aby poruszać się w lewo i w prawo w poprzek górnych zakładek wstążki, wtedy dolna wstążka zmieni się w okno zadania.

**Wstążka w programie MS Word 2016.

1.  Naciśnij klawisz ALT , a następnie h, aby przejść do karty narzędzia główne wstążki w programie Word.
JAWS ogłasza kolejno, 'górna wstęga’, 'pole grupy’, 'narzędzia główne’.
2.  Naciśnij STRZAŁKĘ W PRAWO, aby przesunąć się w prawo po górnej wstążce.
JAWS ogłasza, wstawianie, projektowanie, układ, odwołania, korespondencja, recenzja, widok, dodatki, udostępnij,
a także nazwy innych kart, w zależności od tego, jakie dodatkowe programy zainstalowałeś.

  1. Naciskaj strzałkę W PRAWO tyle razy, aż fokus w końcu znajdzie się po lewej stronie ekranu w karcie Plik, a następnie z powrotem przejdzie do karty narzędzia główne.
    Wciśnij klawisz Esc, aby opuścić menu wstążki.

**Karta Plik i widok zakulisowy (Backstage)

 Zakładka Plik znajduje się w lewym górnym rogu okna programu, jest to wiersz drugi ekranu.
Kliknięcie myszą, lub inna aktywacja karty Plik, otwiera widok zakulisowy, backstage.

Możemy uzyskać do niego dostęp z klawiatury, naciskając klawisze
ALT, a następnie P, albo alternatywnie, wciskając alt + p.
Widok zakulisowy, backstage, składa się z kilku części.
Po lewej stronie znajduje się coś, co przypomina pionowe menu.
Użyj STRZAŁKI W DÓŁ, aby poruszać się po liście dostępnych pozycji.
Gdy fokus przesuwa się w dół lub w górę po elementach listy, obszar po prawej stronie ekranu zmienia się.
JAWS zidentyfikuje to, ogłaszając słowo 'zakładka’, tak jakby było pionowym wielostronicowym oknem dialogowym.

Widok zakulisowy, backstage, jest zwykle podzielony na dwie lub trzy sekcje:

•  Lewa sekcja składa się z elementów menu, które możesz już znać, a także z innych zakładek.
Po naciśnięciu klawisza ENTER zwykle pojawia się typowe okno dialogowe, na przykład:

◦  Zapisz
◦  Zapisz jako
◦  otwórz
◦  Zamknij
◦  Opcje

•  Lewa sekcja, oprócz pozycji menu, zawiera także zakładki.
Gdy fokus przemieści się do jednej z tych zakładek, to odpowiednie informacje po prawej stronie ekranu także się zmieniają:
na przykład
◦  Informacje zakładka
(uprawnienia, przygotowanie do udostępniania, wersje)
◦  otwórz zakładka (Ostatnie dokumenty, Ostatnie miejsca)
◦  Nowy zakładka (szablony)
◦  Drukuj zakładka
(przycisk Drukuj, kopie, pole kombi drukarki, ustawienia)
◦  zapisz Zakładka
◦  zapisz jako Zakładka
◦ wysyłanie zakładka
(wysyłanie przy użyciu, typy plików, wysyłanie jako)

•  Sekcje po prawej stronie ekranu zmieniają się, gdy fokus przejdzie do jednej z zakładek w lewej sekcji.
Może istnieć jedno okno główne po prawej stronie lub najczęściej dwie lub więcej kolumn z dodatkową treścią.

Aby wyjść z widoku zakulisowego backstage, naciśnij klawisz ESC, lub kliknij  zakładkę narzędzia główne na wstążce.

**zakładki podrzędne i przypinanie dokumentów w widoku Backstage

 W widoku zakulisowym backstage znajdują się także zakładki podrzędne.

Możesz nacisnąć klawisz TAB, lub SHIFT + TAB, aby nawigować do przodu, lub do tyłu poprzez różne dostępne opcje,
a także używać klawiszy strzałek.

Jeśli fokus znajduje się w lewej kolumnie w menu plik, otwórz zakładka, na przykład  w opcji Ostatnie, naciśnij STRZAŁKĘ W PRAWO lub TAB, a fokus przesuwa się z prawej strony menu do środkowej kolumny, w której znajdują się ostatnio otwierane dokumenty.
Po prawej stronie tej kolumny znajduje się kolejna kolumna zatytułowana Ostatnie miejsca.
 W panelu Ostatnie dokumenty domyślnie wyświetla się maksymalnie 25 ostatnich dokumentów.  Po prawej stronie każdego dokumentu znajduje się pinezka.  W okienku Ostatnie miejsca domyślnie wyświetlane jest do 25 ostatnich miejsc, takich jak foldery, pomoc lub pliki internetowe.

Aby przypiąć do listy, lub usunąć dokument z listy, w pakiecie Office 2016, naciśnij klawisz aplikacji, i z otwartego menu kontekstowego wybierz
„”Przypnij do listy””
lub
„”usuń z listy””

UWAGA: Należy pamiętać, że prawa strona widoku zakulisowego backstage automatycznie aktualizuje się, gdy słyszysz fokus na elemencie w lewym okienku zwanym zakładką.  Jeśli fokus jest ustawiony na jedną z pozycji menu w lewym okienku, naciśnięcie klawisza ENTER powoduje zwykle wyświetlenie okna dialogowego w osobnym oknie.
Jeśli w ostatnim okienku brak dokumentów, spróbuj utworzyć nowe lub otworzyć kilka istniejących dokumentów, a następnie ponownie otwórz menu.  Podczas otwierania nowych dokumentów lub tworzenia nowych i ich zapisywania, najnowszy dokument staje się numerem jeden na liście.  Więc numer jeden jest najnowszym dokumentem otwartym, numer dwa był tym, który był wcześniej otwarty i tak dalej.
Ponieważ ostatnia lista dokumentów zostaje w końcu wypełniona, dokumenty na dole znikają, aby zrobić miejsce dla nowych na górze.  Przypinanie dokumentu powoduje, że pozostanie na tej liście.  Przypięte dokumenty pojawiają się u góry listy w kolejności alfabetycznej, gdzie znajdują się do momentu odpięcia.
Można szybko przeszukiwać dokumenty, wciskając pierwszą literę nazwy dokumentu, na liście ostatnich dokumentów.

Wskazówki dotyczące nawigacji po wstążce za pomocą klawiatury.

 Po naciśnięciu klawisza ALT i rozpoczęciu nawigacji, na wstążce pojawiają się wskaźniki pomocy klawiatury, (keytips).
Wizualnie przypominają obrazki Scrabble.
Wyglądają jak małe prostokątne etykiety, z literą w środku.
Niektóre etykiety mogą mieć więcej niż jedną literę, to zależy od przypisanego skrótu klawiaturowego.
Po naciśnięciu klawisza ALT etykiety podpowiedzi klawiszy klawiatury, pojawiają się przy wszystkich górnych kartach wstążki.
Naciśnięcie dowolnej z etykiet podpowiedzi po aktywacji na górnej wstążce powoduje, że karta pojawia się na pierwszym planie, jeśli jeszcze jej tam nie ma.
Etykiety na górnej wstążce znikną, a następnie zostaną zastąpione etykietami na dolnej wstążce.
Jeśli wiesz, która etykieta prowadzi  do konkretnego przycisku lub kontrolki na dolnej wstążce, to naciśnij tę etykietę lub użyj właściwy skrót klawiaturowy, aby uzyskać do niej dostęp.
Jeśli nie, możesz poruszać się po dolnej wstążce, naciskając klawisz TAB lub SHIFT + TAB .

UWAGA:
Podczas używania wirtualnych menu wstążki z JAWS nie można używać skrótów klawiaturowych programu Word.
Zamiast tego używaj klawiszy strzałek lub nawigacji po literach.

nawigowanie pomiędzy elementami wstążki przy pomocy klawiatury.

Kontrolki na dolnej wstążce są pogrupowane według funkcji.
Na przykład na karcie narzędzia główne znajdują się następujące elementy:
•  Schowek
•  Czcionka
•  akapit
•  Style
•  Redagowanie

 Gdy naciskasz klawisz TAB na dolnej wstążce, przenosisz się z jednej grupy do drugiej.  Każda grupa może składać się z jednego lub więcej rzędów przycisków, ikon i różnych kontrolek.  Podczas używania klawiszy STRZAŁEK fokus może przenosić się z jednej grupy do drugiej i omijać elementy znajdujące się w wierszu powyżej lub poniżej, gdzie aktualnie znajduje się kursor.  Jest to jeden z głównych powodów, dla których Freedom Scientific utworzył wirtualne menu wstążki.
Kiedy wirtualne menu wstążki jest aktywne, fokus pozostaje w grupie tak, jakby był podmenu.  Zapewnia to znacznie łatwiejszą i przejrzystą nawigację.
Z drugiej strony, jeżeli preferujemy pracę przy pomocy skrótów klawiaturowych, to musimy wyłączyć wirtualne menu wstążki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *