Co nowego w publicznych wersjach beta JAWS, ZoomText i Fusion 2022

Co nowego w publicznych wersjach beta JAWS, ZoomText i Fusion 2022

Automatyczny import ustawień z poprzednich wersji
Podczas aktualizacji do nowej wersji JAWS, wszelkie niestandardowe ustawienia z poprzedniej wersji są teraz automatycznie importowane. Uwzględnia to takie elementy, jak ustawienia wyświetlania mowy i brajla, niestandardowe skrypty, wpisy słownika, etykietowane grafiki i wszelkie niestandardowe ustawienia utworzone dla aplikacji. W przeciwieństwie do poprzednich wersji, proces migracji jest teraz cichy (nie pojawiają się żadne komunikaty ani okna dialogowe) i rozpoczyna się przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji. Niestandardowe ustawienia starsze niż dwie poprzednie wersje nie zostaną zaimportowane. Jeśli import się powiedzie, zostaniesz poproszony tylko o skonfigurowanie opcji uruchamiania JAWS.

Nowa opcja przywracania ustawień fabrycznych
Użyj elementu Przywróć do ustawień fabrycznych, znajdującego się w menu Opcje głównego okna aplikacji JAWS, aby wyczyścić wszystkie niestandardowe ustawienia, które zostały zaimportowane z poprzedniej wersji lub skonfigurowane ręcznie. Po usunięciu wszystkich ustawień, JAWS uruchamia się ponownie tak, jakby była to zupełnie nowa instalacja.

Rozdzielacz dźwięku
Poprzednio w JAWS i Fusion 2021 wprowadziliśmy dla użytkowników sposób na obniżenie głośności mowy JAWS niezależnie od dźwięku systemowego, aby ułatwić słyszenie dźwięku z innych aplikacji. Wersja 2022 idzie o krok dalej, umożliwiając teraz osobom używającym stereofonicznych zestawów słuchawkowych lub głośników przekazywanie całej mowy JAWS lub Fusion do jednego ucha, jednocześnie kierując dźwięk z bieżącej aplikacji do drugiego ucha. Ułatwia to kontynuację pracy z JAWS podczas śledzenia spotkania Zoom lub Teams, rozmowy Skype lub wideo YouTube.

Aby rozdzielić dźwięk:

 1. Upewnij się, że fokus znajduje się w aplikacji, która będzie odtwarzać dźwięk, na przykład Teams.
 2. Wciśnij INSERT+SPACJA po czym V, by uaktywnić warstwę głośności.
 3. Wciśnij B, dla balansu, a następnie wykonaj jedno z następujących:
 4. Wciśnij STRZAŁKĘ W LEWO, by przekierować mowę JAWS w lewo, a dźwięk z bieżącej aplikacji w prawo.
 5. Wciśnij STRZAŁKĘ W PRAWO, by przekierować mowę JAWS w prawo, a dźwięk z bieżącej aplikacji w lewo.
 6. Wciśnij STRZAŁKĘ W GÓRĘ, by przywrócić zarówno mowę JAWS, jak i dźwięk aplikacji na obu kanałach.

Uwaga: Przed próbą rozdzielenia dźwięku upewnij się, że zestaw słuchawkowy lub głośniki są odpowiednio ustawione. Na przykład, jeśli kierujesz mowę JAWS na lewą stronę i zamiast tego słyszysz ją w prawym uchu, najprawdopodobniej zestaw słuchawkowy jest odwrócony.

Po rozdzieleniu mowy JAWS i dźwięku aplikacji, pozostaje on aktywny do czasu ponownego uruchomienia JAWS lub użycia polecenia przywracania równowagi dźwięku. Ponadto po rozdzieleniu dźwięku w bieżącej aplikacji podział będzie kontynuowany, nawet jeśli przejdziesz do innych aplikacji. Na przykład, jeśli uczestniczysz w spotkaniu w aplikacji Teams, możesz nadal słyszeć JAWS jednym uchem podczas wyszukiwania informacji na stronie internetowej w przeglądarce Chrome lub zapisywania notatek w programie Word, jednocześnie słuchając spotkania drugim uchem.

Możesz także obudzić Asystenta głosowego i powiedzieć „Sound Left”, „Sound Right” lub „Sound Balanced”. Przed wypowiedzeniem tych poleceń upewnij się, że mikrofon nie jest wyciszony. Pamiętaj, że używanie asystenta głosowego w aplikacjach, takich jak Teams lub Zoom, spowoduje, że polecenia te będą słyszane przez innych uczestników spotkania.

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Używam stereofonicznego zestawu słuchawkowego Bluetooth z mikrofonem do uczestniczenia w rozmowach Teams i Zoom. Czy w tej sytuacji mogę rozdzielić dźwięk?

Odpowiedź: Nie, dzielenie dźwięku nie będzie działać w trakcie połączenia podczas korzystania z zestawu słuchawkowego Bluetooth. Jednak to nie jest problem JAWS. Podczas nawiązywania połączenia w aplikacji Teams lub Zoom przełącza się ze słuchawek na urządzenie słuchawkowe. Z założenia zestaw słuchawkowy działa jako urządzenie mono, więc dzielenie dźwięku nie działa. Jeśli chcesz rozdzielić dźwięk podczas połączenia, zalecamy użycie przewodowego zestawu słuchawkowego.

Pytanie: Czy mogę rozdzielić dźwięk, jeśli używam stereofonicznego zestawu słuchawkowego Bluetooth tylko do słuchania muzyki?

Odpowiedź: Tak. Jeśli odtwarzasz dźwięk z innego źródła, takiego jak wideo YouTube, rozdzielacz dźwięku działa zgodnie z oczekiwaniami, nawet jeśli używasz zestawu słuchawkowego Bluetooth. Problemy z dzieleniem dźwięku wystąpią tylko podczas łączenia się z połączeniem Teams lub Zoom przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, ponieważ zmienia się on z urządzenia słuchawkowego stereo na urządzenie zestawu słuchawkowego mono.

Pytanie: Czy rozdzielacz dźwięku działa z głośnikami zewnętrznymi?

Odpowiedź: Tak, mowa JAWS i dźwięk aplikacji zostaną rozdzielone zgodnie z oczekiwaniami, jeśli używasz wewnętrznych głośników komputera lub masz podłączone zewnętrzne głośniki.

Pytanie: Podczas rozmowy Teams przy użyciu zestawu słuchawkowego USB przeniosłem się do Notatnika, aby zapisać pewne informacje, i postanowiłem rozdzielić dźwięk, by lepiej słyszeć JAWS. Po wciśnięciu skrótu, JAWS został przekierowany do jednego ucha, ale dźwięk z teams nadal jest w obu uszach. Dlaczego to nie zadziałało?

Odpowiedź: W publicznej wersji beta 1 musisz zawsze mieć fokus na aplikacji, w której chcesz rozdzielić dźwięk. Na przykład, jeśli prowadzisz rozmowę w aplikacji Teams i przejdziesz do Notatnika, aby zapisać pewne informacje, i zdecydujesz się rozdzielić dźwięk, by lepiej słyszeć JAWS, mowa JAWS zostanie przeniesiona do jednego głośnika, ale dźwięk z aplikacji Teams będzie nadal słyszany w obu głośnikach. Rozwijając publiczną wersję Beta 2 pracujemy nad umożliwieniem dzielenia dźwięku w dowolnej aplikacji. Na razie sugerujemy dzielenie dźwięku zaraz po uruchomieniu aplikacji, niezależnie od tego, czy jest to Teams, czy Zoom, a następnie dołączanie do rozmowy lub spotkania.

Pytanie: Obecnie mam skonfigurowany JAWS do używania innego urządzenia dźwiękowego zamiast domyślnej karty dźwiękowej Windows. Czy nadal będę mógł dzielić dźwięk?

Odpowiedź: Obecnie ta funkcja działa tylko w przypadku domyślnego urządzenia dźwiękowego. Jeśli próbujesz rozdzielić dźwięk i nic się nie dzieje, być może będziesz musiał użyć opcji Karty dźwiękowe w menu Narzędzia JAWS, aby ustawić JAWS tak, aby używał domyślnej karty dźwiękowej systemu Windows. Mamy nadzieję rozwiązać ten problem w publicznej wersji beta 2.

Ulepszenia Asystenta Głosowego

 • Domyślnym słowem wybudzającym dla JAWS jest teraz „Hej Sharky”, a domyślnym słowem wybudzającym dla ZoomTexta jest teraz „Hej Zoomy”.
 • Gdy działa Fusion możesz teraz powiedzieć dowolnie „Hej Sharky” lub „Hej Zoomy”, a asystent głosowy wie, które funkcje są przeznaczone dla JAWS lub ZoomText i wykona odpowiednią akcję w zależności od tego, o co zapytasz.  Wcześniej użytkownicy Fusion za pomocą asystenta głosowego mogli uzyskać dostęp tylko do funkcji ZoomTexta.
 • Po zaznaczeniu tekstu za pomocą JAWS lub Fusion, możesz teraz powiedzieć „Hej Sharky, czytaj zaznaczenie”, aby przeczytać wybraną treść, lub „Hej Sharky, dołącz”, aby dołączyć zaznaczony tekst do schowka.
 • Wybranie opcji Ustawienia z podmenu Asystent głosowy w menu Narzędzia JAWS powoduje teraz otwarcie dedykowanego okna dialogowego Ustawienia asystenta głosowego zamiast przechodzenia do Centrum ustawień.

Szybsze przełączanie języka w brajlu dla użytkowników wielojęzycznych
Dla użytkowników mówiących wieloma językami, a także uczniów uczących się innego języka, JAWS od lat wspiera ręczne i automatyczne przełączanie języka syntezatora mowy. Dla użytkowników monitorów brajlowskich, którzy musieli regularnie przełączać się między językami, proces nie był tak prosty. Za każdym razem, gdy chciałeś przeczytać lub wprowadzić tekst w innym języku, trzeba było otworzyć Centrum ustawień i wybrać określony język oraz opcje tłumaczenia.  
Aby to ułatwić wielojęzycznym użytkownikom brajla, JAWS i Fusion 2022 wprowadzają profile brajlowskie. Profil brajlowski składa się z trybu translatora i powiązanych tablic brajlowskich wejścia i wyjścia w określonym języku. Teraz pozwoli to przełączać język dla brajla w locie z głównej klawiatury, z monitora brajlowskiego lub automatycznie przełączać język w dokumentach lub stronach internetowych, tak jak robimy to w przypadku mowy. Możesz także połączyć język wprowadzania brajla z językiem wprowadzania klawiatury, więc gdy naciśniesz  ALT+SHIFT na klawiaturze komputera, by zmienić język używany do pisania, język wprowadzania brajla przełącza się wraz z nim.
Aby skonfigurować opcje profilu, do Centrum ustawień w grupie Brajl > Ogólne > Translacja dodano nowe okno dialogowe Profile językowe. W przypadku użytkowników, którzy używają tylko jednego języka, nie ma potrzeby korzystania z tego okna dialogowego, ponieważ nadal można ustawić ustawienia translacji wejścia i wyjścia, tak jak w głównej grupie Translacji lub w Kreatorze uruchamiania.

Konfigurowanie preferowanych profili
Aby wybrać preferowane profile, między którymi możesz szybko przełączać się za pomocą naciśnięcia skrótu klawiszowego, wykonaj następujące czynności:

 1. Wciśnij INSERT+6 w rzędzie cyfr, by otworzyć centrum ustawień.
 2. Aby zastosować zmiany do wszystkich aplikacji, wciśnij CTRL+SHIFT+D, by wczytać domyślne ustawienia JAWS.
 3. Wpisz „profile” bez cudzysłowów w polu edycji wyszukiwania.
 4. Wciśnij STRZAŁKĘ W DÓŁ, by przejść na Profile językowe w wyszukanych wynikach w widoku drzewa i wciśnij SPACJĘ, by otworzyć okno dialogowe. Zostaniesz umieszczony na liście profili, które odpowiadają wszystkim językom brajlowskim zainstalowanym z JAWS.
 5. Naciśnij SPACJĘ na każdym profilu, który chcesz wybrać jako profil preferowany.
 6. Wybierz OK, aby zamknąć okno dialogowe i jeszcze raz, aby zamknąć Centrum ustawień.

Po skonfigurowaniu preferowanych profili możesz użyć kombinacji klawiszy CTRL+SHIFT+WINDOWS+L lub AKORD PUNKTÓW 2-3-4-5-7 na brajlowskim monitorze Focus, by szybko przełączać się między profilami, jeśli chcesz przeczytać lub wpisać tekst w różnych językach. Możesz także ustawić podstawowy profil językowy, który będzie używany zawsze podczas uruchamiania JAWS. Domyślnie profil podstawowy zawsze odpowiada językowi JAWS. Na przykład angielski – Stany Zjednoczone jest zawsze używany podczas uruchamiania angielskiej wersji JAWS. Aby zmienić profil podstawowy, otwórz okno dialogowe Profile językowe, wybierz żądany profil językowy z listy, a następnie wybierz przycisk Ustaw główny.

Konfigurowanie opcji translacji dla określonego profilu
Aby skonfigurować ustawienia wejścia i wyjścia translacji brajla dla określonego profilu językowego, wykonaj następujące czynności:

 1. Wciśnij INSERT+6 w rzędzie cyfr, by otworzyć centrum ustawień.
 2. Aby zastosować zmiany do wszystkich aplikacji, wciśnij CTRL+SHIFT+D, by wczytać domyślne ustawienia JAWS.
 3. Wpisz „profile” bez cudzysłowów w polu edycji wyszukiwania.
 4. Wciśnij STRZAŁKĘ W DÓŁ, by przejść na Profile językowe w wyszukanych wynikach w widoku drzewa i wciśnij SPACJĘ, by otworzyć okno dialogowe. Zostaniesz umieszczony na liście profili, które odpowiadają wszystkim językom brajlowskim zainstalowanym z JAWS.
 5.  Wybierz profil, dla którego chcesz skonfigurować opcje translacji, a następnie wybierz przycisk Szczegóły, aby otworzyć okno dialogowe Szczegóły profilu. Tutaj możesz:
 6. Wybrać stopień brajla, który będzie używany podczas czytania i pisania tłumaczonego brajla. Dostępne opcje zależą od aktualnie wybranego profilu. Na przykład, Unified English Braille (UEB) stopień 1 lub stopień 2 nie są dostępne podczas konfigurowania profilu języka hiszpańskiego.
 7. Wybrać tryb translacji, którego chcesz użyć. Dostępne opcje to: brajl komputerowy jako wejście i wyjście, brajl komputerowy jako wejście i skróty brajlowskie jako wyjście lub skróty brajlowskie jako wejście i wyjście. Możesz także szybko przełączać się między trybami translacji dla aktywnego profilu, używając na monitorze brajlowskim Focus AKORDU PUNKTÓW 1-2-4-5-7.
 8. Wybrać tablice, które mają być używane, jeśli brajl komputerowy jest wybrany jako wejście lub wyjście. Dzięki temu w razie potrzeby możesz używać różnych języków do czytania i wpisywania tekstu.
 9. Wybrać, czy znaki wielkiej litery mają być wyświetlane na monitorze brajlowskim podczas przeglądania brajla z translacją.
 10. Wybrać, czy tablice brajla komputerowego Liblouis mają być używane podczas czytania lub pisania w brajlu komputerowym.
 11. Po wprowadzeniu zmian wybierz OK, aby zamknąć okno dialogowe Szczegóły profilu i kontynuuj wybieranie OK, aby zamknąć okno dialogowe Profile językowe i Centrum ustawień.

Konfigurowanie automatycznego wykrywania języka dla brajla
Jeśli chcesz, aby JAWS automatycznie przełączał się na odpowiedni język dla brajla podczas czytania lub wprowadzania tekstu, wykonaj następujące czynności:

 1. Wciśnij INSERT+6 w rzędzie cyfr, by otworzyć centrum ustawień.
 2. Aby zastosować zmiany do wszystkich aplikacji, wciśnij CTRL+SHIFT+D, by wczytać domyślne ustawienia JAWS.
 3. Wpisz „profile” bez cudzysłowów w polu edycji wyszukiwania.
 4. Wciśnij STRZAŁKĘ W DÓŁ, by przejść na Profile językowe w wyszukanych wynikach w widoku drzewa i wciśnij SPACJĘ, aby otworzyć okno dialogowe.
 5. Zaznacz pole wyboru Połącz język wprowadzania brajla z językiem klawiatury, aby JAWS używał odpowiedniego języka wprowadzania brajla, który odpowiada aktualnie aktywnemu językowi klawiatury. Na przykład, jeśli zmienisz język klawiatury na hiszpański (ALT+SHIFT), JAWS automatycznie przełączy się na hiszpański brajl, więc możesz kontynuować wprowadzanie tekstu na monitorze we właściwym języku.
 6. Zaznacz pole wyboru Automatyczne wykrywanie języka, aby JAWS używał odpowiedniego języka dla brajla, który odpowiada bieżącemu językowi tekstu w dokumencie lub na stronie internetowej. Na przykład, jeśli JAWS wykryje tekst w dokumencie napisanym w języku hiszpańskim, JAWS automatycznie przełączy się na wyświetlanie tekstu w brajlu hiszpańskim, używając ustawień trybu translacji skonfigurowanej w oknie dialogowym Szczegóły profilu dla profilu hiszpańskiego.
 7. Wybierz OK, aby zamknąć okno dialogowe i jeszcze raz, aby zamknąć Centrum ustawień.

JAWS, ZoomText i Fusion przestają obsługiwać Windows 7 i 8.1
Aby dotrzymać kroku ciągłym postępom w technologii Microsoft Windows, JAWS, Fusion i ZoomText 2022 nie będą już instalowane i uruchamiane w wersjach systemu Windows wcześniejszych niż Windows 10. Kontynuujemy również ulepszanie obsługi systemu Windows 11, którego premiera zaplanowana jest w najbliższych miesiącach. Wersje naszego oprogramowania będą nadal dostępne dla użytkowników starszych wersji systemu Windows na naszych stronach internetowych Poprzednie wersje do pobrania.

Poprawiona wydajność w aplikacjach Microsoft Office
JAWS 2022 oferuje szereg ogólnych ulepszeń podczas pracy w aplikacjach Office 365. W szczególności użytkownicy powinni zauważyć zwiększoną responsywność podczas poruszania się po listach wiadomości programu Outlook i pracy z wiadomościami e-mail, a także podczas edycji dokumentów Word.

Dokowanie paska szybkiego dostępu
Domyślnie, po uruchomieniu ZoomTexta lub Fusion, pasek szybkiego dostępu jest teraz zadokowany w jednym z czterech rogów ekranu. Jest to miejsce, do którego pasek szybkiego dostępu ma powrócić, gdy straci fokus. Ułatwia również jego odnalezienie podczas oglądania powiększonego ekranu. Pasek można zadokować w prawym górnym rogu, lewym górnym rogu, prawym dolnym lub lewym dolnym rogu ekranu. Jeśli chcesz zmienić lokalizację dokowania, wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli pasek szybkiego dostępu nie jest rozwinięty, kliknij przycisk Pokaż nazwy skrótów, aby rozwinąć pasek. 
 2. Kliknij przycisk Dostosuj, a następnie Właściwości. 
 3. Wybierz Automatycznie zadokuj w rogu ekranu i wybierz róg ekranu na liście rogów ekranu.

Obserwuj dalsze ulepszenia paska szybkiego dostępu w publicznej wersji beta 2.

Dodatkowe zmiany

 • Wprowadzono liczne ulepszenia wydajności śledzenia i nawigacji ZoomTextem w różnych aplikacjach.
 • JAWS 2022 zawiera zaktualizowane skrypty od Corel dla WordPerfect 2021.
 • Dla tych, którzy tworzą skrypty JAWS, dodano komentarze na górze default.jss, aby użytkownicy wiedzieli, jak zapisać zmodyfikowaną kopię tego pliku w swoim folderze użytkownika.
 • Dodano nową opcję przełączania ogłaszania tekstu oznaczonego jako sugestia w Dokumentach Google. Aby to zmienić, otwórz Centrum ustawień i znajdź pole wyboru Ogłaszanie Sugerowanego tekstu.
 • W Przeglądarce brajla i tekstu zmieniono domyślny rozmiar czcionki na 20. Poprzedni rozmiar czcionki 40 był zbyt duży dla większości użytkowników.
 • Podczas przechodzenia do nowego slajdu w PowerPoint, JAWS nie mówi już „brak zaznaczenia” przed wypowiedzeniem informacji o slajdzie, co było wypowiadane niepotrzebnie. Teraz JAWS ogłasza tylko tytuł i numer slajdu.
 • Do pomocy klawiszy Windows (INSERT+W) dodano polecenie ALT+Q, które otwiera funkcję Szybkiego wyszukiwania w aplikacjach Microsoft Office.
 • JAWS teraz poprawnie odczytuje tytuł bieżącej strony w Chrome lub Edge, gdy używasz CTRL+TAB do poruszania się między otwartymi stronami.

Szybkie informacje o publicznej wersji beta
Pamiętaj, że jest to oprogramowanie w wersji beta i jego dokładność i niezawodność nie są gwarantowane. Nie powinieneś w żadnym razie polegać wyłącznie na oprogramowaniu w wersji beta.

 • Aby zainstalować dodatkowe języki produktu inne niż angielski, wybierz Opcje w oknie dialogowym wyświetlanym po rozpoczęciu konfiguracji. Niestety obecnie nie ma jeszcze języka polskiego.
 • Pamiętaj, że chociaż ostateczna wersja JAWS, ZoomText i Fusion 2022 będzie aktualizacją umowy serwisowej oprogramowania (SMA), ta publiczna wersja beta będzie działać dla każdego, kto ma licencję zapewniającą dostęp do JAWS lub Fusion 2021.
 • Jeśli nie masz autoryzacji JAWS lub Fusion 2021, nadal możesz zainstalować publiczną wersję beta i uruchomić ją w 40-minutowym trybie demonstracyjnym.
 • Ta publiczna wersja beta wygaśnie jeszcze w tym roku. Aby używać JAWS, ZoomText lub Fusion bez przerwy, musisz kontynuować aktualizację do nowszych wersji publicznej wersji beta, a na koniec do wersji ostatecznej.
 • Nie musisz usuwać wcześniejszych wersji oprogramowania, aby zainstalować publiczną wersję beta 2022. Twoje poprzednie wersje będą nadal działać po zainstalowaniu 2022, podobnie jak każda nowa wersja główna oprogramowania w przeszłości.

Wsparcie techniczne w okresie testowania publicznej wersji beta
W publicznej wersji beta ogólne wsparcie techniczne JAWS, ZoomText lub Fusion 2022 nie jest dostępne za pośrednictwem linii telefonicznych lub poczty e-mail. Możesz jednak skorzystać ze zwykłych linii wsparcia w celu rozwiązania wszelkich problemów związanych z instalacją lub autoryzacją przy korzystaniu z publicznej wersji beta. W przypadku wszystkich innych problemów, które możesz odkryć, prześlij opinię bezpośrednio do Freedom Scientific za pomocą strony internetowej Beta Report Form. Dodaj stronę raportu do zakładek w przeglądarce internetowej, aby móc ją łatwo zlokalizować, jeśli potrzebujesz pomocy technicznej. Zgłaszaj również każdy wykryty błąd. Jeśli zgłaszasz problemy z pakietem Microsoft Office, podaj pełny numer wersji. Na przykład, 16.0.10730.20102. Aby odnaleźć tę informację, wciśnij w oknie Office ALT+F, D, A.

Przydatne linki:

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *